Cijfers melkveehouderij 2020

Melkvee

De cijfers van de melkveebedrijven over 2020 zijn weer opgesteld. ABAB Accountants en Adviseurs werkt deze bedrijfsvergelijking melkveehouderij uit voor dertien groepen die zijn ingedeeld op intensiteit (kilogrammen melk per hectare) en omvang. Op deze wijze is er voor vrijwel elk melkveebedrijf een passende vergelijkingsgroep. Zij kunnen zo hun cijfers op onderdelen nauwkeurig vergelijken met een gemiddelde of zich optrekken aan de cijfers van de kopgroep met de 25% best presterende bedrijven.

Algemeen

De bedrijven zijn gemiddeld genomen gegroeid met circa vijf melkkoeien en daarmee is ook de totale melkproductie per bedrijf gestegen met circa 45.000 kilogram melk. Opvallend is wel dat de stijging van de gemiddelde melkproductie per koe, die we in de afgelopen jaren steeds zagen, tot stilstand is gekomen. Sterker nog, de gemiddelde melkproductie per koe is in 2020 met 0,4% gedaald tot 9.353 kilogram melk per koe. De jongveebezetting is over 2020 met 57% gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

Saldo

De daling van de melkprijs heeft over 2020 de meeste impact op de cijfers van melkveebedrijven. Deze daling is 7 tot 8% ten opzichte van 2019. Gezien de beperkte groei van de melkveebedrijven in 2020 werkt deze daling nagenoeg door in het totale bedrijfsresultaat.

De krachtvoerprijzen laten in 2020 een forse stijging zien. Het lijkt erop dat er gemiddeld iets zuiniger is gevoerd, omdat het mengvoergebruik per koe met circa 100 kilogram is gedaald. Hierdoor is de stijging van de totale krachtvoerkosten ook beperkt gebleven tot € 15 per koe.

Koesaldo per fosfaatrecht

Een kengetal dat in deze tijd veel zegt over het rendement en de efficiëntie van een melkveebedrijf, is het koesaldo per fosfaatrecht. Dit geeft namelijk aan in welke mate een bedrijf de grootste beperkende factor benut om rendement te maken. In dit geval wordt dat rendement uitgedrukt in het technische kengetal koesaldo. Zo hebben het niveau van financieringslasten of vaste kosten geen invloed op de uitkomsten. Dit kengetal is vooral van toegevoegde waarde wanneer de cijfers van een bedrijf vergeleken worden met die van andere bedrijven met cijfers over hetzelfde jaar, omdat de melkprijs uiteraard grote invloed heeft op de hoogte van het kengetal.

Het koesaldo per fosfaatrecht is in 2020 uiteraard, onder invloed van die lagere melkprijs, gedaald ten opzichte van 2019. Wanneer we het melkprijseffect corrigeren, dan lijkt het erop dat het gemiddelde melkveebedrijf een iets hoger koesaldo per fosfaatrecht heeft gerealiseerd. Dit kan voortkomen uit een adequatere fosfaatplanning of het feit dat er meer gebruik is gemaakt van externe jongveeopfokkers.

Kritieke opbrengstprijs

Het kengetal kritieke melkopbrengstprijs staat los van de ontvangen melkprijs. Dit kengetal is in 2020 met krap € 1 gestegen voor het gemiddelde bedrijf. Hiermee ligt de kritieke melkopbrengstprijs tussen de € 35 en € 35,50 per 100 kg melk. De stijging van een aantal kostenposten wordt hierin nog gedeeltelijk opgevangen door een stijging van het zogenaamde saldo neventak. Dit geeft aan dat er in toenemende mate sprake is van verbreding op melkveebedrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de cijfers in de melkveehouderij, dan kunt u contact opnemen met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.