Cijfers melkveehouderij eerste kwartaal 2020

De gemiddelde referentiecijfers over de eerste drie maanden van 2020 staan weer online in de ABAB Melkveemonitor. Met behulp van deze cijfers kunnen melkveehouders die klant zijn bij ABAB de cijfers en ontwikkeling op het eigen bedrijf eenvoudig vergelijken met een gemiddelde. Dit helpt bij het stellen van doelen en het maken van plannen om de resultaten verder te verbeteren.

Door de referentiecijfers te vergelijken met de cijfers over 2019 krijgen we zicht op de ontwikkelingen die zich voordoen op melkveebedrijven. We kijken hierbij naar de cijfers over het eerste kwartaal van beide jaren. Seizoensgebonden zaken, zoals loonwerkkosten, ruwvoeraankoop en mestafzet, zijn op die manier beter te vergelijken.

Ontwikkelingen veestapel 

Wij zien op de melkveebedrijven sinds 2018 weer een lichte groei. Het eerste kwartaal 2020 is daarop geen uitzondering. Er zijn gemiddeld circa twee melkkoeien meer gehouden dan in het vierde kwartaal van 2019 en circa vier melkkoeien meer dan over geheel 2019.
Veel bedrijven zijn zoekend naar mogelijkheden om de veestapel te laten groeien ondanks de beperkingen door fosfaatrechten. Naast het kopen of langjarig huren van fosfaatrechten wordt er ook gekeken naar zaken als het inkrimpen of deels uitbesteden van de jongveestapel.
De prijs van fosfaatrechten is ten opzichte van 2018 al fors gedaald, echter blijft de investering om te kunnen groeien hoog. Veel bedrijven zitten in een lastige spagaat: groeien gaat gepaard met hoge investeringen, maar niet groeien lijkt, gezien de bestaande lasten op gedane investeringen, geen optie. 

Melkopbrengsten

De melkprijs over het eerste kwartaal 2020 lag nagenoeg gelijk aan die uit het eerste kwartaal 2019, in 2020 lag de melkprijs slechts € 0,25 per 100 kilogram lager. De afgeleverde kilogrammen melk per koe lijken in 2020, na een jaar van stabilisatie, weer licht te stijgen. Ook de gehalten lijken hoger dan vorig jaar, dat geldt vooral voor het vetgehalte. De afgeleverde kilogrammen vet en eiwit per koe zijn in het eerste kwartaal uitgekomen op 195 kilogram per koe, wat 7 kilogram hoger is dan over dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de iets lagere melkprijs waren de melkopbrengsten per koe over de eerste drie maanden van 2020 € 19 hoger dan in 2019.

Koesaldo

Het koesaldo bestaat uit de melkopbrengsten en omzet vee per koe verminderd met de krachtvoer- en veekosten. Het koesaldo over het eerste kwartaal 2020 ligt met € 649 precies € 10 hoger dan het koesaldo over het eerste kwartaal van 2019. De belangrijkste verklaring hiervoor is uiteraard het verschil in melkopbrengsten. Dit verschil wordt iets afgezwakt doordat de krachtvoerkosten per koe € 1 hoger liggen en de veekosten € 8 hoger. 

Mengvoerprijs

Ondanks dat het er nu op lijkt dat de krachtvoerprijzen in een stijgende lijn zitten, kunnen wij vaststellen dat de gemiddelde mengvoerprijs in het eerste kwartaal gelijk ligt aan het vierde kwartaal van 2019 en ruim € 1 lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Resultaten Q1 2020 in lijn met 2019

De resultaten over het eerste kwartaal 2020 liggen voor het overgrote deel in lijn met de cijfers over 2019. De coronacrisis heeft nog maar zeer beperkt invloed gehad op de cijfers en de melkveehouderij. De komende periode zal dat veranderen. Zorg ervoor dat u uzelf en uw bedrijf zo goed mogelijk voorbereidt op de effecten van deze crisis. In dit artikel staan een aantal tips en adviezen beschreven die u hierbij kunnen helpen. ABAB wenst u allereerst een goede gezondheid toe en is u daarnaast graag van dienst om u te adviseren en door deze lastige en onzekere tijd heen te helpen.

Meer weten?

Neem contact op met uw contactpersoon of met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.