Cijfers melkveehouderij: van productiestijging naar optimalisatie?

In de eerste helft van 2019 is er een lichte daling in de melkproductie per koe te zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Dat blijkt uit de referentiecijfers over het eerste halfjaar van 2019 die ABAB Accountants en Adviseurs heeft samengesteld.

Klanten kunnen online in de ABAB Melkveemonitor de cijfers van hun bedrijf vergelijken met de ontwikkelingen in de referentiecijfers of met de eigen cijfers over een andere periode.

Lichte daling in melkproductie per koe

In de afgelopen jaren nam de melkproductie per koe sterk toe. In het eerste halfjaar van 2019 is deze stijging echter afgevlakt. Er is zelfs sprake van een hele lichte daling in de melkproductie per koe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Er is 5 kilogram vet en eiwit per koe minder geleverd.

Het totaalaantal afgeleverde kilogrammen melk per bedrijf daalt met krap 2 procent. Het aantal melkkoeien per bedrijf is nagenoeg stabiel gebleven.

Stabiel koesaldo

Het koesaldo laat een stabiel beeld zien. Er is een stijging van € 8 per koe. Wel zijn er op de verschillende onderdelen wat verschuivingen te zien. De wat lagere melkproductie per koe wordt ruimschoots gecompenseerd door een melkprijs die bijna € 1 per 100 kg hoger ligt dan het eerste halfjaar van 2018. Dit wordt op zijn beurt enerzijds veroorzaakt door hogere uitbetalingsprijzen, maar anderzijds ook door een forse stijging in het gemiddelde vetgehalte van 0,06 procent.

De melkopbrengsten per koe stijgen met € 16 per koe. De omzet uit de verkoop van vee ligt € 48 per koe lager. De verklaring hiervoor is dat in het eerste halfjaar van 2018 op veel bedrijven nog gereduceerd moest worden en dat effect zit niet in 2019.

De krachtvoer- en veekosten per koe laten een mooie daling zien van respectievelijk 6 en 9 procent. Het lijkt er dus op dat de nadruk minder op productiestijging ligt (of dat de rek daar een beetje uit is) en meer op optimalisatie en het verhogen van de voerefficiëntie.

Externe opfok

Een andere ontwikkeling is de stijging van de kosten voor het uitbesteden van jongveeopfok. Ten opzichte van 2018 zijn de gemiddelde kosten op dit vlak verdrievoudigd. Meer bedrijven maken gebruik van de diensten van een externe jongveeopfokker en dat is terug te zien in de cijfers.