De landbouwvrijstelling ligt opnieuw onder de loep

Met enige regelmaat stelt de Algemene Rekenkamer een onderzoek in naar de doelstelling en effecten van fiscale regelingen. In 2020 richt de Algemene Rekenkamer zich op de toepassing van de landbouwvrijstelling.

De landbouwvrijstelling heeft een bijzondere plaats in de winstbelasting. De vrijstelling zorgt ervoor dat agrarische ondernemers die een waardestijging op hun landbouwgrond realiseren, over dat deel van hun winst geen belasting betalen.

Het budgettaire belang wordt in de Miljoenennota voor het jaar 2020 geschat op € 1,3 miljard. Gezien de omvang is een onderzoek naar de doelstelling en de effecten van deze regeling niet verwonderlijk.

Onderzoek naar nut van vrijstelling

Het onderzoek richt zich volgens de onderzoekers voornamelijk op het nut van de landbouwvrijstelling voor de agrarische sector. Landbouwers kunnen naast het toepassen van de landbouwvrijstelling ook een beroep doen op andere (niet-)fiscale regelingen om hun financiële positie te verbeteren.

De onderzoekers willen weten of de sector met inachtneming van deze andere (niet-)fiscale regelingen door de toepassing van de landbouwvrijstelling niet wordt overgecompenseerd.

Wat wordt er onderzocht?

Het onderzoek bevat de volgende deelvragen:
• Hoe werkt de landbouwvrijstelling en welke beleidsdoelen liggen eraan ten grondslag?
• Welk bedrag is met de landbouwvrijstelling gemoeid en wie gebruikt de regeling?
• Worden de met de landbouwvrijstelling beoogde doelen gerealiseerd?

Doordat er decennialang over de reikwijdte van de landbouwvrijstelling is geprocedeerd, is al duidelijk welke deelsectoren van de regeling gebruikmaken. Het vraagstuk voor welke bedragen de landbouwvrijstelling wordt toegepast, is lastiger te beantwoorden. Hier speelt met name de toegang tot bepaalde data en de interpretatie hiervan een grote rol van betekenis.

Politieke consequenties

Het is interessant om te volgen wat de politiek gaat doen met de uitkomst van dit onderzoek. Bij het laatste interdepartementale onderzoek concludeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw dat er te weinig draagvlak was voor de afschaffing van de landbouwvrijstelling.

De uitkomst van dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2021 verwacht. De politieke wind die dan waait, bepaalt mede welke beleidsdoelstellingen daarna voorrang hebben. Of de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft en hoe dat dan gebeurt, is niet te voorspellen.

Bekijk dus nogmaals kritisch de gevolgen van een eventuele inperking of afschaffing voor uw onderneming. Ook als er al een aantal jaren geleden een herwaarding heeft plaatsgevonden, kan het financieel belang zo groot zijn dat een nieuwe beoordeling op zijn plaats is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de landbouwvrijstelling? Neem dan contact op met Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies, telefoonnummer 013- 4647153 of u kunt Bert een e-mail sturen.