De Nederlandse derogatie wordt verlengd

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben tijdens het Nitraatcomité ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. De verlengingsbeschikking komt in grote lijnen overeen met de derogatiebeschikking die tot en met 31 december 2019 geldig was. Wel zijn er wijzigingen op het gebied van de naleving van de mestregelgeving en de stikstofproblematiek.

Waarschijnlijk duurt het nog enkele weken voordat de Europese Commissie (EC) de definitieve derogatiebeschikking afgeeft. Daarna worden de bepalingen opgenomen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, die vervolgens wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat betekent de verlenging van de derogatie?

De verlengde derogatiebeschikking heeft de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De handhaving in de aangewezen risicogebieden (De Peel, Gelderse Vallei en Twente) is dit voorjaar volledig gerealiseerd.
 • Het nieuwe systeem van real time digitale verantwoording van mesttransporten is aan het einde van het jaar doorgevoerd.
 • De besluitvorming over de herziening van het sanctiebeleid vindt eind juni 2020 plaats.
 • In de handhaving is meer aandacht voor varkensbedrijven.

Daarnaast worden er aanvullende rapportageverplichtingen in de beschikking opgenomen en moeten deelnemers aan derogatie voor het einde van dit jaar gecoacht worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet.

De voorwaarden voor 2020

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten.
 • U verstuurt de aanvullende gegevens over 2019 en 2020 op tijd.
 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Vernieuwd grasland telt ook mee. RVO controleert uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium.
 • U maakt een bemestingsplan. Daarvoor heeft u een analyserapport nodig voor de bemonstering van uw landbouwgrond dat door een geaccrediteerd laboratorium is uitgevoerd en opgesteld. U bewaart deze rapporten op uw bedrijf.
 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Bij gebruik van staldierenmest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond, dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond, dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet, zoals de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, de vanggewassen na mais op zand- en lössgrond, het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • RVO heeft uw derogatievergunning van 2019 niet ingetrokken.
   

Voorwaarden voor 2021

In 2021 komen er nog twee nieuwe voorwaarden bij:

 • Als u een sleepvoetbemester op klei- en veengrond gebruikt, dan rijdt u alleen mest uit als de temperatuur 20°C of lager is.
 • U doet niet mee aan de vrijstelling bovengronds uitrijden. U kiest zelf of u meedoet aan derogatie of aan de vrijstelling bovengronds uitrijden.
   

De aanvraagprocedure

Het is nog niet bekend wanneer u een derogatievergunning voor 2020 kunt aanvragen. Voor het ondertekenen heeft u een tan-code nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorwaarden voor derogatie in 2020? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.