Miljoenennota voor agro

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag zijn plannen voor het komende jaar en als onderdeel daarvan de begroting vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De troonrede stond vooral in het teken van de coronacrisis en de impact daarvan op onze samenleving. De koning sprak uit dat er geld nodig is voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.

De landbouwbegroting

Concreter werd het in de landbouwbegroting. De doelstellingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 en de jaren erna zijn duidelijk. Het doel is om de landbouw en visserij continuïteit te bieden op de wereldmarkt, met inachtneming van de geldende verduurzamingseisen in ons land. Het hoe is nog niet duidelijk. Daarvoor worden dit jaar nog plannen gepresenteerd. Hoe concreet die zijn, is nog maar de vraag.

De basis van een sterke positie van de Nederlandse agrarische bedrijven wordt gevonden in een eerlijke en redelijke prijs. Daarvoor stuurt het ministerie in het najaar van 2020 een wetsvoorstel naar de Kamer. Stimuleren van ondernemerschap, het belonen van publieke diensten, het versterken van marktmacht en het bevorderen van een gelijker speelveld staan daarin centraal.

Bronmaatregelen

Verder zien we dezelfde onderwerpen als vorig jaar. Koers houden is dan ook het devies van de minister. Dat is noodzakelijk om de stikstofaanpak structureel te maken. Er is 2 miljard euro beschikbaar voor bronmaatregelen in onder andere de landbouw. Het stoppen en omschakelen wordt verder gestimuleerd. De nationale eiwitstrategie komt dit jaar nog en gaat richting geven om minder eiwit te importeren voor veevoer. Daarnaast gaat men ook kijken naar de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen voor menselijke consumptie.

De Toekomstvisie gewasbescherming 2030 wordt verder uitgevoerd. Het ministerie van LNV geeft aan zich in Europees verband in te zetten voor optimalisering en harmonisering van het toelatingsbeleid voor gewasbescherming en ook voor een verruiming van de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas.

Verduurzaming glastuinbouw

Aan de hand van de afspraken in het Klimaatakkoord werkt het ministerie van LNV in 2021, samen met de sector, ketenpartijen en de Greenports, verder aan de aanpak voor een klimaatneutrale glastuinbouwsector in 2040.

Uitvoering wordt gegeven aan het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron dat resulteert in meer energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. Als onderdeel van de uitvoering van het Urgenda-vonnis zijn middelen gereserveerd voor een subsidieregeling om de toepassing van ledverlichting in de glastuinbouw te stimuleren.

Green Deal

De Green Deal van de Europese Commissie heeft pas per 1 januari 2023 invloed op het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het ministerie ziet hier een ondersteuning van innovatieve landbouw die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en natuur en landschapsbeheer. In 2021 wordt hiervoor een nationaal strategisch plan opgesteld.

De belastingplannen

Een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag zijn natuurlijk ook de belastingplannen. Hoofdmoot hierin is het verkrijgen van een wettelijke basis voor het inkomensbeleid en de steunpakketten voor baanbehoud en herstel van onze economie in het kader van de coronacrisis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op dit overzicht van alle wijzigingen voor agrarische ondernemers.