Mislopen van MIA door af te wijken van de Milieulijst

Voldoet een installatie niet exact aan de eisen van de Milieulijst? Dan loopt u zowel de aftrek als de willekeurige afschrijving mis, zo blijkt uit een recente uitspraak. Het advies van de RVO is leidend bij het toekennen van de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Uitspraak van de rechtbank

In deze procedure ging het om een mestvergistings- en een mestverwerkingsinstallatie. De rechtbank volgde de belanghebbende in de opvatting dat de mestvergistingsinstallatie geen onderdeel was van de mestverwerkingsinstallatie. De mest werd echter vloeibaar door een leiding van de mestvergistings- naar de mestverwerkingsinstallatie gepompt.

Daarom oordeelde de rechtbank dat het woord ‘toepassen’ bij de eisen van de regeling moest worden opgevat als ‘gebruiken’ en dat de belanghebbende dus niet aan alle eisen voldeed. Het feit dat beide installaties ook volledig zelfstandig konden functioneren, doet volgens de rechtbank niet af aan haar oordeel. De feitelijke situatie was immers dat de mest vanaf de ingebruikname van de mestverwerkingsinstallatie uit de mestvergistings- naar de mestverwerkingsinstallatie werd gepompt.

Letterlijk voldoen aan de eisen

Uit deze rechtspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het is om letterlijk aan de voorgeschreven eisen te voldoen. De aftrek kan bij afwijkende aanwendingen zomaar komen te vervallen.