Saldo melkveehouderij stijgt licht

De cijfers van de referentiebedrijven in de ABAB Melkveemonitor over het eerste halfjaar 2021 laten een positieve ontwikkeling zien vergeleken met dezelfde periode in 2020.

Het saldo steeg licht: van € 19,05 per 100 kg melk naar € 19,17 per 100 kg melk.

Groei per bedrijf

Er is een kleine groei van 0,7 koe per bedrijf. De melkproductie per koe steeg het eerste halfjaar met 90 kg ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Ook de gehaltes vet en eiwit namen toe. Per koe zijn hierdoor de afgeleverde kilogrammen vet en eiwit met 12 kilogram gestegen.

Stijging koesaldo

Het koesaldo stijgt vooral als gevolg van de melkprijsstijging en productiestijging ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar. De stijging van de melkopbrengsten van € 100 per koe overtreft de stijging van de krachtvoerkosten en veekosten. Het koesaldo is hierdoor gestegen van 1203 naar 1258 per koe.

Vet en eiwit per fosfaatrecht

Een relatief nieuw kengetal is dat van de afgeleverde kilogrammen vet en eiwit per fosfaatrecht. In het eerste halfjaar van 2021 leverden bedrijven gemiddeld 7,32 kilogram vet en eiwit per fosfaatrecht af. Dat is een stijging van 0,24 kilogram. De verklaring hiervoor ligt vooral in een iets lagere jongveebezetting en de hogere productie per koe.

Ook omzet en aanwas stijgt

Ook de omzet en aanwas is het eerste halfjaar iets gestegen. Het aanbod gebruiks- en slachtvee is gering. In het eerste kwartaal van 2021 waren er minder slachtingen dan in die periode vorig jaar, wat de opbrengstprijs ten goede kwam. Het aanbod in het tweede kwartaal bleef laag. Dit is waarschijnlijk vooral het gevolg van de in 2017 ingezette verlaging van de jongveebezetting op veel bedrijven.

Duurder krachtvoer

De eerder ingezette stijging van de krachtvoerkosten zet door. Gevolg is een totale stijging van bijna € 0,88 per 100 kg melk ofwel € 51 per koe. De stijging wordt veroorzaakt door duurder krachtvoer en het feit dat er wat meer natte bijproducten zijn gevoerd. De gevoerde kilogrammen mengvoer per 100 kg melk namen wel met 1 kg per 100 kg melk af. Gezien de lagere gehaltes van ruw eiwit in de zomerkuilen, is de verwachting dat in de tweede helft van het jaar aankoop nodig is van aanvullend eiwit door mengvoer of andere producten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over de dienstverlening van ABAB Agro Advies? Neem dan contact op met Mark Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Marc een e-mail.