Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

In de veehouderij zorgt uitstoot van vervuilende stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Met de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) wil het kabinet investeringen in innovatieve en duurzame stallen stimuleren. De innovaties moeten zich richten op het verminderen van vervuilende stoffen bij de bron.

Innovatie- en investeringsmodule

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen bestaat uit twee modules: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule is bedoeld voor een nieuwe techniek of managementmaatregel in uw stal die leidt tot een forse vermindering van vervuilende stoffen bij de bron. Met deze module ontvangt u een tegemoetkoming om uw idee te kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. De investeringsmodule richt zich op bewezen innovaties voor stallen.

Innovatiemodule

De innovatiemodule is van 25 mei 2020 tot en met 15 juli 2020 geopend. In deze openstelling wordt gebruikgemaakt van een tender. Dat wil zeggen dat alle subsidieaanvragen op verschillende criteria beoordeeld worden en punten krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: reductie van broeikasgas en stalemissies, dierenwelzijn en brandveiligheid. Bij overschrijving van het subsidiebudget ontvangen alleen de aanvragen met de meeste punten subsidie.

In de eerste openstelling van de innovatiemodule wordt er alleen subsidie verstrekt in de sectoren varkenshouderij, melkgeitenhouderij, melkveehouderij en vleeskalverhouderij. Voor elke sector is er budget beschikbaar. Wilt u een aanvraag indienen? Dan kan dat alleen in samenwerking met ten minste één onderzoeksorganisatie en één veehouderij die ook potentiële eindgebruiker is van de investeringen of managementmaatregelen.

Fasen innovatieproject

Een innovatieproject bestaat uit drie fasen. Voor elk bedrijf is in elke fase een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. Het subsidiepercentage kan verschillen per project en fase. Het percentage kan bijvoorbeeld hoger zijn als de subsidie wordt verstrekt aan een jonge landbouwer.

Hoogte subsidie
 

Fase 1: onderzoeks- en ontwikkelingsfase

a. Maximaal € 750.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject voor bestaande stalsystemen;
b. Maximaal € 1.000.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject voor nieuw te ontwikkelen en te bouwen stalsystemen.

Fase 2: emissiemetingenfase

Maximaal € 200.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject.

Fase 3: resterende productieve levensduurfase

Maximaal € 500.000 per veehouderijonderneming in een innovatieproject, met een maximum van € 350.000 per veehouderijlocatie.

Investeringsmodule

De subsidie ‘Investeren in bewezen innovaties voor stallen’ wordt begin juli opengesteld. De eerste openstelling heeft alleen betrekking op de pluimveehouderij. Zodra hierover meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

Meer weten?

Wilt u als veehouder investeren in innovatieve en duurzame stallen en bent u geïnteresseerd in deze regeling? Neem dan contact op met Martine van de Wittenboer, consultant innovatie, via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een mail.