Veel mogelijkheden met nieuwe investeringsregeling landbouw

Op zoek naar subsidie voor een investering in een agrarisch bedrijfsmiddel? De nieuwe, eenmalige subsidie Investeren in groen-economisch herstel biedt interessante mogelijkheden!

De subsidieregeling vervangt de Jonge Landbouwersregeling, maar ook agrariërs ouder dan veertig kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

Het doel van de nieuwe subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel is het aanjagen van economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. Nederland gebruikt € 35 miljoen van het Europees herstelfonds om de landbouw te stimuleren om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen, komen op een nog te publiceren investeringslijst te staan. Deze lijst is opgedeeld in de volgende categorieën:

 • precisielandbouw en smart farming
 • digitalisering
 • water (waaronder droogte en verzilting)
 • duurzame bedrijfsvoering
 • natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie is € 7,1 miljoen beschikbaar. Elke investering op de lijst krijgt een cijfer. De hoogte van dit cijfer bepaalt uw ranking tijdens de beoordeling van uw subsidieaanvraag. Naar verwachting bestaat de investeringslijst uit o.a. de volgende onderwerpen: mestverwerking, potstallen, waterdrainage of -opslag, natuurinclusief ondernemen en grondbewerking, precisielandbouw en systemen voor managementinnovatie en digitalisering.

U kunt van 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022 17.00 uur een subsidieaanvraag indienen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie?

Om deel te kunnen nemen aan de subsidieregeling zijn er enkele spelregels en voorwaarden.

 • Per landbouwbedrijf kunt u maximaal twee aanvragen doen voor twee investeringscategorieën.
 • Het subsidiepercentage is 60% van de subsidiabele kosten.
 • Jonge landbouwers komen in aanmerking voor 15% extra subsidie en dus maximaal 75% van de subsidiabele kosten.
 • Het minimumbedrag waarvoor u per bedrijf subsidie kunt aanvragen, is € 25.000, het maximum € 150.000.
 • Als aanvrager moet u voor minimaal 50% van de activiteiten ook daadwerkelijk actief zijn in de landbouw.

Let op: u mag direct na het indienen van uw subsidieaanvraag starten met de uitvoering van uw project, maar dit is wel op eigen risico. U heeft pas zekerheid nadat uw subsidieaanvraag beoordeeld is en er al dan niet een positieve beschikking is afgegeven.

Subsidie voor jonge landbouwers

De nieuwe regeling komt deels in de plaats van de Jonge Landbouwersregeling. Maar ook landbouwers ouder dan veertig kunnen subsidie aanvragen. Wilt u in aanmerking komen voor de 15% bonus voor jonge landbouwers, dan moet u voldoen aan de voorwaarden die golden voor de Jonge Landbouwersregeling.

 • U bent maximaal veertig jaar op het moment van aanvragen.
 • U runt voor eigen rekening en risico een landbouwonderneming (eventueel in maatschap).
 • U bent ten minste mede belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • U heeft een ondertekende overeenkomst waarin een blokkerende zeggenschap met een financieel belang van minimaal € 25.000 is opgenomen.
 • U heeft een erkende, agrarische opleiding of minimaal drie jaar ervaring met de te verrichten werkzaamheden.
 • U beschikt over een persoonlijk BRS-nummer om uw aanvraag in te kunnen dienen.

Meer weten?

Wilt u weten welke kansen deze regeling heeft voor uw onderneming? Neem dan contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465343 of stuur Hans een e-mail.