Wel of geen vergunning voor beweiden en bemesten?

Commissie-Remkes bracht een rapport uit met enkele aanbevelingen voor de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Door de uitspraak van de Raad van State, waarmee een streep werd gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), werd duidelijk dat de algehele vrijstelling voor een vergunning voor het beweiden en bemesten in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. In een rapport gaf commissie-Remkes  enkele aanbevelingen voor de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten.

Bemesten

Met de huidige vergunningverlening wordt gekeken naar het aantal dierplaatsen, de daarbij behorende mestproductie en de toegepaste emissiebeperkende maatregelen in de stal. Voor het aanwenden van mest op landbouwgronden zijn geen vergunningen afgegeven. Dit betekent in principe dat het bemesten een nieuwe activiteit is waarvoor een vergunning nodig is.  

Uit de conclusie van commissie-Remkes volgt dat de wettelijke gebruiksnormen voor gewassen de afgelopen decennia zijn verlaagd en dus in de meeste gevallen lager zijn dan de referentiedatum. Uit het advies volgt dat er in principe geen vergunningsplicht is voor het bemesten. De Spoedwet aanpak stikstof voorziet er ook in dat deze activiteiten niet vergunningsplichtig zijn. 

Er zijn twee mogelijk uitzonderingen waarbij wel een vergunningsplicht is. De eerste zit op percelen waarvan het grondgebruik is aangepast van akkerland naar grasland, omdat voor graslanden een hogere mestaanwendingsnorm geldt dan voor akkerlanden. Een tweede mogelijke uitzondering geldt voor percelen die eerst niet of nauwelijks bemest werden, maar nu volop bemest worden. 

Beweiden

Commissie-Remkes heeft geconcludeerd dat beweiden een positief effect heeft voor zowel de wei als de stal. In alle gevallen geldt dat de feitelijke situatie gunstiger is dan de vergunde situatie. Dit komt doordat bij de vergunde situatie wordt uitgegaan van 5% reductie van stalemissies, terwijl de feitelijke reductie groter is dan 5%.

Uit het advies volgt dat voor beweiden geen uitzonderingen bestaan en er geen vergunning in het kader van de wet Natuurbeschermingswet nodig is. 

Milieugroepering kritisch op rapport

Milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB) stelt dat zowel de redenering van de minister als de uitkomsten van het rapport van commissie-Remkes in strijd zijn met Europese regelgeving en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. MOB stelt dan ook dat de redeneerlijn van Remkes geen standhoudt bij de rechter. 

Toekomst

In de meeste gevallen hoeft voorlopig nog geen vergunning voor het beweiden en bemesten in het kader van de wet Natuurbescherming te worden aangevraagd. Of dit in de toekomst zo blijft, is nog de vraag. Gelet op de lijn die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ingezet en hoe de MOB-groep reageert op het voorstel van de minister, is er een grote kans dat de rechter zich hierover gaat buigen.