Wijzigingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2020

Voor het komende jaar veranderen een aantal regels van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als u subsidie krijgt uit de GLB, kan dit gevolgen voor u hebben. We zetten de wijzigingen voor u op een rij.

Vervallen betalingsrechten 

Vanaf dit jaar vervalt na twee jaar het aantal betalingsrechten waarvoor u twee opeenvolgende jaren geen subsidiabele landbouwgrond heeft. Voorheen werden deze betalingsrechten beurtelings benut om te voorkomen dat de betalingsrechten zouden vervallen.
Wilt u in 2020 voorkomen dat uw betalingsrechten vervallen? Dan kunt u meer landbouwgrond huren of kopen. Een andere optie is om de betalingsrechten die u niet benut, te verkopen of verhuren. Dit moet u dan wel uiterlijk 15 mei 2020 geregeld hebben. Lukt dit niet, dan vervallen eerst de betalingsrechten die u in eigendom heeft. Daarna vervallen de gehuurde betalingsrechten; eerst de kortst en vervolgens de langst gehuurde.

Ook de regels voor het uitbetalen van betalingsrechten bij een volledige bedrijfsoverdracht veranderen. Daarover wordt binnenkort meer bekend.

Onterechte aanvraag NR-betalingsrechten

Als u betalingsrechten aanvraagt uit de Nationale Reserve (NR) en niet-subsidiale grond opgeeft voor uitbetaling, dan krijgt u daarvoor geen rechten uit de NR. Ook krijgt u bij de basisbetaling een sanctie voor de niet-subsidiale oppervlakte. Deze sanctie krijgt u ook als u niet aan de voorwaarden voor NR-rechten voldoet, bijvoorbeeld bij het niet of te laat opsturen van bewijs of bij het opgeven van een te grote oppervlakte voor NR-rechten voor algemeen belang. 

Let op als u een deel van een perceel gebruikt voor openbare werken en nutsvoorzieningen en deze grond weer in gebruik gaat nemen als landbouwgrond. U krijgt dan namelijk alleen voor dat deel betalingsrechten uit NR voor algemeen belang. U moet het perceel dus splitsen. Ook hierbij geldt dat u dit uiterlijk 15 mei 2020 moet doen in Mijn percelen. 

Gewassen en invulling ecologisch aandachtsgebied 

U kunt in 2020 ook subsidie aanvragen voor percelen met wilde rijst. U kunt echter niet meer kiezen voor het EA-pakket Veldleeuwerik, omdat de Stichting Veldleeuwerik is gestopt. 

Dierregistratie in I&R

Zorg ervoor dat u op 15 mei 2020 uw schapen en vrouwelijke vleesrunderen goed heeft geregistreerd in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R), zodat uw dieren subsidiabel zijn voor de graasdierpremie. Voor 2020 geldt dat uw dierregistratie in I&R op 31 december 2019 al moet kloppen om een sanctie te voorkomen. Als u tussen 1 januari en 15 mei 2020 nog een herstelactie doet, dan is uw dier nog steeds subsidiabel, maar dan krijgt u voor dat dier wel een sanctie op uw graasdierpremie. 

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

De tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet nu Brede weersverzekering. U hoeft daar vanaf dit jaar geen assurantiebelasting meer over te betalen, waardoor de verzekering goedkoper wordt. De subsidie daalt van 65% in 2019 naar 63,7% in 2020.
Ook kunt u vanaf dit jaar kiezen voor een lagere schadedrempel, wel tegen een hogere premie. U kunt daardoor al een schadevergoeding vragen als 20% (was in 2019 30%) van uw oogst mislukt door weersomstandigheden.

Zuid-Limburg

Ook zijn er een aantal wijzigingen voor Zuid-Limburg. Zo hoeven landbouwers vanaf dit jaar geen waterbuffer meer aan te leggen bij het ondiep ploegen van percelen op hellingen. Wel moeten zij vanaf dit jaar uiterlijk op 1 februari 2020 erosiebeperkende maatregelen melden bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).