ABAB Melkveemonitor 2022: positief beeld met een keerzijde

Koeien in de wei

De referentiecijfers Melkveehouderij uit de ABAB Melkveemonitor over 2022 laten een positief beeld zien. Het bedrijfsresultaat en de kasstroom zijn van uitzonderlijk hoog niveau. De historisch hoge melkprijs heeft hierop het meeste invloed.

Melkprijs en kritieke opbrengstprijs

De melkprijs steeg (inclusief nabetaling 2022) circa € 17,50 per 100 kg (45%). De kritieke opbrengstprijs is met gemiddeld circa € 7 per 100 kg gestegen.

De melkprijzen laten begin 2023 in elk geval een sterke daling zien. Het is nu de vraag of de kritieke opbrengstprijs ook daalt en zo ja, in welke mate. Er zijn begin 2023 nog geen sterke aanwijzingen dat de in 2022 gestegen kostenposten weer gaan dalen. Daarmee lijkt het positieve beeld over 2022 zich vooralsnog niet door te zetten in 2023. Op veel bedrijven stijgt de kostprijs ook begin 2023 nog als gevolg van het aflopen van energie- en renteafspraken.

Omzet en aanwas

Door de hogere veeprijzen waren omzet en aanwas het afgelopen jaar gemiddeld 25-30% hoger. De prijs voor nuchtere kalveren ligt € 20 tot € 30 hoger dan een jaar eerder en de afgevoerde melkkoeien waren € 250 tot € 300 duurder.

Voerkosten

De krachtvoerkosten stegen in 2022 met € 3 tot € 3,50 per 100 kg melk (30%). De prijs voor mengvoer (droog krachtvoer) steeg met ruim 30% naar meer dan € 45 per 100 kg.

Het verbruik van droog krachtvoer nam iets toe (2%), waarschijnlijk onder invloed van de hoge melkprijzen. De hoge prijzen van het mengvoer weerhielden ondernemers er waarschijnlijk van om veel harder te voeren. Door de hoge prijzen stegen ook de ruwvoerkosten fors (30%).

Overige kosten

Ook de teeltkosten namen flink toe, vooral door de hoge kunstmestprijzen. De loonwerkkosten stegen gemiddeld met 10%, omdat loonwerkers de gestegen brandstofkosten doorberekenen. De energiekosten stegen gemiddeld met circa 44%. Hier zijn grote verschillen te zien tussen bedrijven met een vast of een variabel contract.

De overige kosten stegen in 2022 met 15-20%, waarbij vooral de machinekosten opvallen: brandstofkosten stegen met 65% en er was sprake van meer (achterstallig) onderhoud aan machines.De rentelasten stegen gemiddeld genomen nog niet. Dit komt waarschijnlijk doordat veel ondernemers nog lopende contracten hebben. Deze kosten zullen de aankomende jaren waarschijnlijk wel stijgen door de sterk gestegen rentetarieven.

ABAB Melkveemonitor

Melkveehouders die klant zijn bij ABAB, kunnen na afloop van elk kwartaal hun eigen cijfers en kengetallen in de ABAB Melkveemonitor vergelijken met die van andere melkveebedrijven. Op die manier wordt het gemakkelijker om doelen te stellen en vooral om te monitoren hoe het gaat met het realiseren daarvan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ABAB Melkveemonitor of over onze verdere dienstverlening? Neem dan contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.