ABAB Melkveemonitor eerste halfjaar 2022: positief beeld

Koeien in stal

De referentiecijfers Melkveehouderij uit de ABAB Melkveemonitor over het eerste halfjaar 2022 laten een positief beeld zien. De hoge melkprijs heeft hierop het meest invloed. Er speelt echter meer in de sector en ook dat is terug te zien in deze cijfers.

Algemeen en productiekengetallen

Het gemiddelde bedrijf laat een lichte groei zien van 3,5 koe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De productie per koe blijft nagenoeg gelijk en de afgeleverde kilogrammen melk per bedrijf stijgen met krap 3 procent. Opvallend is een daling in zowel het vet- als het eiwitgehalte in de afgeleverde melk. De afgeleverde kilogrammen vet en eiwit dalen met 7 kilogram (1,8%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021.

Koesaldo per koe

Het koesaldo laat een forse stijging zien van ruim 520 euro per koe. De omzet uit melk per koe stijgt met circa 600 euro per koe ten opzichte van het eerste halfjaar 2021, doordat de melkprijs ruim 12 euro hoger ligt. Ook de omzet uit de verkoop van vee laat een mooie stijging zien van bijna 50 euro per koe. Daar staat een forse stijging van de krachtvoerkosten tegenover. De krachtvoerkosten stijgen met maar liefst met 128 euro per koe, wat neerkomt op een stijging van ruim 26 procent.

Omzet uit verkoop van vee

De omzet uit de verkoop van vee stijgt met bijna 50 procent. Deze stijging komt volledig voort uit hogere prijzen voor het verkochte vee. De aantallen verkochte koeien en kalveren per bedrijf zijn vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. De prijs die ontvangen is voor de nuchtere kalveren, is met 36 euro toegenomen en de slachtkoeien waren gemiddeld ruim  400 euro duurder.

Krachtvoerkosten

De prijs van het mengvoer was gemiddeld bijna 44 euro per 100 kg en daarmee was het mengvoer bijna 10 euro per 100 kg melk duurder. Ondanks de hoge melkprijs lijkt het erop dat melkveehouders niet harder zijn gaan voeren. Het verbruik aan mengvoer per koe en per 100 kg melk laat een stabiel beeld zien. Dat is opvallend te noemen. De totale krachtvoerkosten stijgen naar 613 euro per koe over het eerste halfjaar, wat neerkomt op ruim 12,50 euro per 100 kg melk. De grootste stijging (relatief) zit in de mengvoerkosten en de melkpoederkosten. Ook de kosten voor natte bijproducten laten een stijging zien, maar deze is relatief minder hoog. Het lijkt er niet op dat melkveehouders massaal duur mengvoer zijn gaan vervangen door natte bijproducten.

Rentelasten

In de cijfers over het eerste halfjaar zijn de stijging van de rentetarieven nog niet te zien. Ten eerste zijn de tarieven pas in de loop van het eerste halfjaar fors gaan stijgen en daarnaast is een groot deel van de financiering op melkveebedrijven gestoeld op lopende (langjarige) renteafspraken. De verwachting is dat deze kosten over het tweede halfjaar en wellicht in de periode daarna ook een zwaardere stempel zullen gaan drukken op de kostprijs van melk.

Overige kosten

Binnen het saldo vallen de teeltkosten voor grasland en voedergewassen op. Vooral de kunstmestkosten stijgen fors (met 127 procent) ten opzichte van vorig jaar. Ook de energiekosten laten een stijging zien van 24 procent. De verwachting is dat een aantal bedrijven nog lopende contracten heeft en dat het effect van de enorm gestegen energieprijzen in de tweede helft van 2022 en in de loop van de aankomende jaren verder zichtbaar wordt in de cijfers. Daarnaast voorzien ook steeds meer melkveebedrijven met zonne- en/of windenergie in (een deel van) hun energieverbruik.

De gestegen brandstofprijzen hebben een kostprijsverhogend effect en dat is terug te zien in zowel de brandstofkosten (50 procent stijging) als de loonwerkkosten (18 procent stijging).

Resultaat

Onder aan de streep lijkt het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar circa 7 euro per 100 kg melk hoger dan over dezelfde periode vorig jaar. Onder invloed van de melkprijs zal dat verschil in het tweede halfjaar waarschijnlijk nog wel wat groeien, maar het effect van rentestijging en stijging van de energiekosten zal grotendeels nog zichtbaar moeten worden. De kostprijs in de melkveehouderij zal de komende periode nog verder stijgen.

ABAB Melkveemonitor

Melkveehouders die klant zijn bij ABAB, kunnen na afloop van elk kwartaal hun eigen cijfers en kengetallen in de ABAB Melkveemonitor vergelijken met die van andere melkveebedrijven. Op die manier wordt het gemakkelijker om doelen te stellen en vooral om te monitoren hoe het gaat met het realiseren daarvan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ABAB Online boekhouden of over onze verdere dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.