Het nieuwe GLB: inzicht geeft duidelijkheid

Weiland

Er heerst onder agrarisch ondernemers nog veel onduidelijkheid over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Door de hoeveelheid aan regels en eisen weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn.   

Agrarisch ondernemers kunnen Europese landbouwsubsidies aanvragen om het inkomen te compenseren. De afgelopen jaren ging dat via betalingsrechten, maar de Europese Commissie heeft het landbouwbeleid aangepast. Concreet betekent dit dat ondernemers alleen een vergoeding kunnen krijgen als zij verduurzamen. Deelname aan het GLB is vrijwillig, maar ondernemers hebben daarnaast ook te maken met wetgeving, zoals het Nitraatactieprogramma. Dit verplicht bedrijven er onder andere toe om in 2023 bufferstroken aan te leggen langs waterlopen. Op deze stroken mogen geen mest en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

Ecoregelingen

De vergoeding via het GLB bestaat uit een basispremie van 255 euro per hectare als u voldoet aan tien basiseisen: Goede Landbouwpraktijk en MilieuCondities (GLMC). Daarnaast kunnen bedrijven een extra vergoeding krijgen voor de eerste veertig hectare.

Voldoet uw bedrijf aan extra, specifieke voorwaarden (ecoregelingen), dan kan de premie verhoogd worden. Deze ecoregelingen kennen vijf categoriën: klimaat, lucht/bodem, water, biodiversiteit en landschap. Treft u bepaalde maatregelen, dan verzamelt u daarmee punten. Als u genoeg punten heeft verzameld, krijgt u een hogere hectarevergoeding: brons, zilver of goud. Op de website van RVO staat deze regeling verder uitgelegd.

De regels en eisen stapelen zich dus op. Toch is er ook veel overlap. Zo zorgt deelname aan derogatie er bijvoorbeeld de komende jaren voor dat deze ondernemers vrijstellingen krijgen bij het GLB.

Inzicht, duidelijkheid en rust

Ondernemers krijgen nu zo veel informatie, dat het voor hen niet duidelijk is wat ze allemaal moeten en mogen en wat de gevolgen zijn voor hun bouwplannen. De simulatietool van RVO kan hierbij inzicht, duidelijkheid en rust geven. Deze tool werkt echter nog niet optimaal. Daarom komt er in februari 2023 een nieuwe versie met meer mogelijkheden.

GLB biedt kansen

Het nieuwe GLB biedt kansen voor agrarisch ondernemers. Door nu al deel te nemen aan de ecoregelingen, kunnen zij ervaring opdoen voor de toekomst. De regels zullen immers alleen maar strenger worden. Daarbij geeft het GLB een stimulans om te werken aan vergroening, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van de rendabiliteit van het bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe GLB? Neem voor meer informatie of advies contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.