Lagere bedrijfsresultaten verwacht in 2023

Koeien aan melkmachine

De referentiecijfers melkveehouderij uit de Melkveemonitor van ABAB over het eerste halfjaar van 2023 zijn bekend. De gehaltes en het koesaldo gingen omhoog, de prijs voor een koe daalde. Welke ontwikkelingen zien we nog meer? Een overzicht van de cijfers van afgelopen halfjaar. 

De cijfers zijn op hoofdlijnen vrijwel gelijk aan de cijfers van het eerste halfjaar van 2022. Het grote verschil gaat gemaakt worden in het tweede halfjaar. We verwachten dat de bedrijfsresultaten lager zullen zijn dan vorig jaar.

Ook in 2023 is er sprake van een lichte groei van de melkveebedrijven. Er waren gemiddeld 3,4 koeien meer dan dezelfde periode vorig jaar. De productie per koe blijft nagenoeg gelijk, maar opvallend is dat de gehaltes hoger liggen. Hierdoor is er 8 kg vet en eiwit (2%) per koe meer afgeleverd met dezelfde kilogrammen melk.

Koesaldo

Het koesaldo ligt € 30 per koe hoger dan vorig jaar over dezelfde periode. De melkprijs was dit jaar circa € 2 per 100 kg melk hoger dan een jaar eerder. Hierdoor is er per koe € 100 meer aan melkgeld ontvangen. Deze voorsprong gaat deels verloren aan de hogere kosten binnen het koesaldo. De krachtvoerkosten lagen € 54 per koe (€ 1,14 per 100 kg melk hoger) en ook de veekosten lagen met € 16 per koe een stukje hoger.

Krachtvoerkosten

De prijs van het droge krachtvoer lag met 2% nauwelijks hoger dan in het eerste halfjaar 2022. De belangrijkste oorzaak van de hogere krachtvoerkosten ligt in het feit dat er harder gevoerd is. Er is 5% meer mengvoer gevoerd, waarschijnlijk nog als reactie op de piekende melkprijs eind vorig jaar. Daarnaast valt op dat er € 0,30 per 100 kg melk meer kosten zijn gemaakt voor natte bijproducten. Wellicht hebben de hogere mengvoerprijzen de inzet van deze natte bijproducten gestimuleerd. Kortom, er is dus een trend van harder voeren, terwijl dat slechts beperkt is terug te zien in de melkproductie.

Verkoop van vee

De omzet uit de verkoop van vee is vrijwel gelijk aan die uit het eerste halfjaar van 2022. De prijs voor de verkochte melkkoeien ligt met gemiddeld € 949 circa € 75 lager dan vorig jaar. De prijs voor de verkochte kalveren ligt juist 5% hoger.

Rentelasten

Opvallend in de Melkveemonitor-cijfers over het eerste halfjaar van 2023 is dat er nog geen sprake lijkt te zijn van hogere rentelasten ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn diverse mogelijke oorzaken aan te wijzen voor het opvallend uitblijven voor deze stijging, terwijl de rentestanden sinds begin 2022 fors zijn gestegen:

  • Banken zijn terughoudend geweest met het verstrekken van nieuwe leningen, waardoor de totale stand langlopende leningen afgenomen is door jaarlijkse aflossingen.
  • Veel bedrijven hebben de rentelasten (een groot deel) van de financiering vast staan.
  • Door een goed 2022 is de liquiditeit doorgaans op orde, zijn er minder machines geleased en is er minder gebruikgemaakt van het krediet op de rekening-courant.
     

Tussentijds resultaat en vooruitzicht

Het gemiddelde tussentijds resultaat over het eerste halfjaar ligt in 2023 op krap € 12 per 100 kg melk en daarmee € 0,85 per 100 kg melk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Zoals al eerder genoemd, zorgt het tweede halfjaar voor een aanzienlijk verschil tussen deze twee jaren. De gemiddelde melkprijs in het tweede halfjaar van 2022 was € 62,48 en dat illustreert deze verwachting. De actuele melkprijzen liggen ruim € 20 lager en er lijkt vooralsnog niet direct sprake van een stijging. Diverse kostenposten, zoals bijvoorbeeld de krachtvoerkosten, zullen in het tweede halfjaar van 2023 ook wel iets dalen, maar het verschil in de melkprijs zorgt er waarschijnlijk voor dat de bedrijfsresultaten over 2023 een stuk lager zijn dan een jaar eerder.

ABAB Melkveemonitor

Melkveehouders die klant zijn bij ABAB, kunnen na afloop van elk kwartaal hun eigen cijfers en kengetallen in de ABAB Melkveemonitor vergelijken met die van andere melkveebedrijven. Op die manier wordt het gemakkelijker om doelen te stellen en vooral om te monitoren hoe het gaat met het realiseren daarvan.

Meer weten?

Bij ABAB Agro zijn we graag van betekenis, door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over de Melkveemonitor? Wij helpen u graag. Neem voor meer informatie of het laten opstellen van een liquiditeitsprognose contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.