Melkveemonitor lijkt op 2022, met één groot verschil: de melkprijs

Koe in wei

De cijfers uit de ABAB-Melkveemonitor van 2023 laten veel overeenkomsten zien met die van 2022. Het verschil onder aan de streep is nagenoeg één op één terug te voeren tot de bovenste regel: de melkprijs. Vrijwel alle kosten zijn gelijkgebleven, terwijl de melkopbrengsten daalden met circa 9 euro per 100 kg melk. Dit zorgt ervoor dat het bedrijfsresultaat en de kasstroom een vergelijkbare daling laten zien. In dit artikel gaan we kort in op een aantal opvallende posten en ontwikkelingen in de cijfers.

Beperkte groei

De referentiebedrijven laten een beperkte groei van 3 melkkoeien zien in 2023. De totale hoeveelheid melk groeide per bedrijf met circa 40.000 kg. Dit komt doordat de afgeleverde melk per koe met circa 80 kg is gestegen. De vet- en eiwitgehaltes in de melk laten een stijging zien. De afgeleverde kilogrammen vet en eiwit per koe namen met 20 kg toe.

Koesaldo gedaald

Het koesaldo per koe is in 2023 met ruim 830 euro gedaald. Ook hier is de daling van de melkomzet met 761 euro de belangrijkste oorzaak. Verder valt op dat de omzet en aanwas per koe is gedaald als gevolg van iets lagere prijzen voor slachtvee. De veekosten zijn met circa 10% gestegen. Prijsstijgingen en inflatie zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken voor de gestegen veekosten. 

Krachtvoerkosten vrijwel gelijk

De krachtvoerkosten per koe bleven vrijwel gelijk. Veel ondernemers hebben het gevoel dat de krachtvoerkosten in 2022 veel hoger waren dan in 2023. Vaak ontgaat hen daarbij dat de stijging van de prijzen voor het grootste deel in het eerste halfjaar van 2022 plaatsvond. Na een sterke stijging in het tweede kwartaal van 2022 bleven de prijzen hoog in de rest van het jaar. 

In de loop van 2023 daalden geleidelijk de prijzen, waardoor de gemiddelde prijzen in beide jaren heel dicht bij elkaar lagen. De cijfers van 2023 laten zien dat de gemiddelde prijs van mengvoer en droge grondstoffen in 2023 circa 2,50 euro lager waren dan in 2022. Daar staat tegenover dat er wat harder gevoerd is (2%). Dat zorgt ervoor dat de krachtvoerkosten per koe of per 100 kg melk minimaal daalden.

Ook ruwvoerkosten gelijk

De voorraadveranderingen zijn in de referentiecijfers nog niet verwerkt. De verwachting is dat er gemiddeld genomen in 2023 voorraden zijn aangevuld. Wanneer deze gewaardeerd zijn, zullen de werkelijke ruwvoerkosten wat verlagen. Op basis van de aangekochte partijen ruwvoer zijn ook de ruwvoerkosten vrijwel gelijk aan 2022.

Overige directe kosten

Binnen het saldo melkvee zien we de volgende opvallende verschuivingen:

  • De teeltkosten dalen met circa 0,80 euro per 100 kg melk, voornamelijk door prijsdaling van kunstmest.
  • De energiekosten dalen licht met 19%.
  • De mestafzetkosten stijgen met circa 19%.
     

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zien er vrijwel hetzelfde uit als in 2022. Daarmee bleven de in 2022 (sterk) gestegen kosten in 2023 op vrijwel hetzelfde niveau. Dit zal naar verwachting ook impact hebben op de kostprijs. Houd ook rekening met een structurele verhoging van het aandeel ‘vaste kosten’ in de kostprijs.

Rentelasten worden groter

Het effect van sterk gestegen rentetarieven zien we maar heel beperkt terug in de cijfers van 2023. Voor een groot deel op basis van lopende renteafspraken en renteafspraken die (net) voor de stijging zijn gemaakt. Het effect van de rentestijging heeft in 2024 en de komende jaren waarschijnlijk fors meer impact op de cijfers.

Doelen stellen met ABAB-Melkveemonitor

Melkveehouders die klant zijn bij ABAB, kunnen na afloop van elk kwartaal hun eigen cijfers en kengetallen in de ABAB-Melkveemonitor vergelijken met die van andere melkveebedrijven. Op die manier kunt u gemakkelijker doelen stellen en vooral ook monitoren hoe het gaat met het realiseren daarvan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ABAB Melkveemonitor of over onze verdere dienstverlening? Neem dan contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of e-mail Erik.