Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2022

Boerderij met koeien in de wei

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de maximale pachtnormen en veranderpercentages voor dit jaar vastgesteld. Deze treden op 1 juli in werking. Dit is wettelijk geregeld in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht.

Wat dit jaar opvalt, is de grote daling in het zuidwestelijk akkerbouwgebied (–23%). Terwijl in dit gebied zowel in 2020 als in 2021 de grootste stijging te zien was, namelijk 20% respectievelijk 25%.

Pachtnormen en veranderpercentages 2022

Per 1 juli 2022 gelden de volgende normen voor los bouw- en grasland:

Pachtnormen voor los bouw- en grasland

Berekenen van nieuwe pachtprijs

De veranderpercentages gelden alleen voor de pachtovereenkomsten die ingegaan zijn vóór 1 september 2007. Bij toepassing van positieve veranderpercentages geldt altijd een bovengrens. Na toepassing van een positief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet boven 110% van de nieuwe regionorm uitkomen. Is de bestaande pachtprijs al hoger dan 110% van de regionorm? Dan wijzigt de pachtprijs dat jaar niet.

Na toepassing van een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Als de bestaande pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan daalt de pachtprijs niet verder.

Voor de pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 geldt de nieuwe regionorm als maximale pachtprijs. Als de tussen partijen geldende pachtprijs bij aanvang van de pachtovereenkomst lager is dan de maximale pachtprijs, wordt de pachtprijs evenredig aan de stijging of daling van de maximale pachtprijs van dat betreffende jaar herzien.

In alle gevallen geldt ten slotte dat de pachtprijs nooit hoger mag zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik.

Nieuw pachtjaar is ingangsdatum

De wijziging van de pachtprijs kan doorgevoerd worden met ingang van het eerstvolgende pachtjaar. Dit verschilt per pachtovereenkomst. Van belang is om in dit kader ook te kijken of de pachtprijs vooruit of achteraf betaald wordt.

De jaarlijkse wijziging van de pachtprijs werkt automatisch door in de pachtovereenkomst. De nieuwe pachtprijs hoeft niet door de Grondkamer getoetst te worden. De verpachter kan echter geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Dit moet dan schriftelijk worden meegedeeld aan de pachter.

Op het moment dat de verpachter en de pachter het niet eens kunnen worden over de nieuwe pachtprijs volgens de wettelijke regels, kunnen zij de Grondkamer vragen om de pachtprijs te herzien. De Grondkamer herziet de pachtprijs alleen als de redelijkheid en billijkheid dit verlangen of gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen.

Aandachtspunt

Sommige verpachters voeren alleen de pachtprijsverhogingen door en doen – ten onrechte – niets met een pachtprijsdaling. Het is van belang om hier alert op te zijn. De pachtprijs die voor het nieuwe pachtjaar betaald moet worden, geldt namelijk weer als basis voor de volgende pachtprijswijzigingen.

Geliberaliseerde pacht

De wettelijke regels over het herzien van pachtprijzen gelden niet alleen voor reguliere pacht. Ook bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten die zijn aangegaan voor een duur langer dan zes jaren, geldt de hiervoor beschreven systematiek. Bij kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten gelden de wettelijke regels over het herzien van pachtprijzen niet.

Meer weten?

Wilt u weten wat de nieuwe pachtnormen voor uw situatie betekenen? Of overweegt u om een verzoek herziening pachtprijs in te dienen? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bedrijfsrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail