SABE-regeling ook in 2023 weer opengesteld

Advisering Sabe-regeling

Deze zomer opent de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) weer.

Via deze subsidie kunt u vouchers aanvragen voor het volgen van cursussen of het inwinnen van advies over duurzame bedrijfsvoering. Er komt ook een subsidieregeling voor veehouders met piekbelasting.

Subsidie voor toekomstigbestendig boeren

Om toekomstbestendig te kunnen boeren, is verdere verduurzaming noodzakelijk. Samen moeten we zorgen voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water, voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn en voor een duurzaam inkomen voor boeren en tuinders. Met als hoogste doel een beter klimaat voor ons allemaal. Dit vraagt om kennis over onder meer duurzame landbouw en het omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw. Met de SABE-regeling wil de overheid hieraan bijdragen.

Vouchers ter waarde van 1500 euro

De SABE-regeling is afgelopen jaren een belangrijk en populair instrument gebleken voor agrarische ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verbeteren en verduurzamen. Reden voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regeling in 2023 opnieuw open te stellen. Met de aangevraagde vouchers ter waarde van 1500 euro kunnen agrarische ondernemers gebruikmaken van onafhankelijk advies of scholing op twee hoofdgebieden: A. Kringlooplandbouw en E. Duurzaam ondernemerschap.

De aangepaste SABE-subsidieregeling is nu onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027 en gaat open op 1 september 2023 voor alle vouchers (adviesvouchers, bedrijfsplanvouchers, cursusvouchers en opleidingsvouchers). Daarnaast openen op 2 oktober 2023 de demonstratiebedrijven en (praktijk)leernetwerken (voorheen projectsubsidies).

Voor welke onderdelen kunt u subsidie aanvragen?

De SABE-vouchers zijn bedoeld voor verdiepende advisering op dezelfde thema’s als de vorige openstellingen. Binnen het thema kringlooplandbouw zijn er zes onderdelen:

  • A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten;
  • A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen;
  • A3 Weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming;
  • A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen;
  • A5 Natuur-inclusieve landbouw;
  • A6 Precisielandbouw.

Binnen het thema Duurzaam ondernemerschap zijn er vier onderdelen, waarvoor u een voucher kunt aanvragen:

  • E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf;
  • E2 Horizontale samenwerking;
  • E3 Bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging;
  • E4 Verdienvermogen.

SABE-subsidie voor veehouders met piekbelasting

Met het oog op de stikstofaanpak is er dit jaar een aparte openstelling van de SABE-subsidieregeling voor veehouders met piekbelasting. Voor deze openstelling gaat het uitsluitend om adviesvouchers voor erkende adviseurs in de aandachtsgebieden E1 (Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf) en E3 (Bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging). Naar verwachting wordt deze openstelling mogelijk gemaakt in juli of augustus. De erkende adviseurs van ABAB staan u graag terzijde.

Voorwaarden aanvraag SABE-voucher

Voor het aanvragen van de voucher gelden een aantal voorwaarden. Zo moet uw onderneming staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016. U krijgt in een kalenderjaar één keer de mogelijkheid een voucher aan te vragen voor advies of een cursus. U kunt maar voor één onderdeel een voucher aanvragen. Heeft u voor 1 januari 2023 een besluit tot goedkeuring van voucheraanvraag SABE Advies en cursus voor agrariërs ontvangen? Dan kunt u in 2023 een nieuwe aanvraag indienen en een voucher toegekend krijgen, ook voor hetzelfde aandachtsgebied. Een overzicht van alle voorwaarden verschijnt op de website van RVO zodra de regeling opengesteld wordt.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u dat ABAB de subsidieaanvraag voor u verzorgt? Geef nu uw naam, onderdeel, aandachtsgebied en formulering van de adviesvraag door aan uw contactpersoon binnen ABAB of neem contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.