Economisch voordeel tot € 3000,- bij de juiste Body Condition Score

Delaval Bodyconditionscore-systeem BCS
Het DeLaval Body Condition Score-systeem BCS maakt dagelijks een conditiescore van uw melkkoeien

Body Condition Scoring (BCS) is een techniek die veel gebruikt wordt door melkveehouders, dierenartsen en adviseurs om de lichaamsreserves van individuele koeien in de melkveestapel te beoordelen. De scores worden vaak gebruikt als maatstaf voor het algehele management op een (melk)veebedrijf, om zodoende een oordeel te kunnen geven over de diergezondheid en het voerregime.

De lichaamsreserves of vetheid worden beoordeeld door elke koe een score toe te kennen van 1 (mager) tot 5 (vet) in stappen van 0,25 punten. Ervaren beoordelaars die het systeem gebruiken, worden geacht een Body Condition Score consistent en nauwkeurig te beoordelen. In de consistentie zit echter de uitdaging, die wordt opgelost door gebruik te maken van sensoren. Hiermee wordt een visuele beoordeling overbodig en wordt de Body Condition Score automatisch en consistenter voor de melkveehouder uitgevoerd. Het DeLaval Body Condition Score-systeem BCS kan u daarbij helpen.

Onderzoek

In opdracht van DeLaval Benelux heeft onafhankelijk adviesbureau Valacon bij verschillende melkveebedrijven die het DeLaval BCS-systeem gebruiken, gegevens over de veestapel verzameld. Er is nagegaan welke kengetallen direct en indirect verbeterd zijn door het gebruik van het DeLaval BCS-systeem.
Daarnaast zijn deze technische kengetallen omgezet in economische cijfers. Hieruit blijkt dat het mogelijke economische voordeel dat door de betrokken bedrijven behaald kan worden, kan oplopen tot maar liefst € 3000,- per jaar. Dit is alleen mogelijk als het bedrijfsmanagement wordt aangepast aan de hand van de resultaten van de BCS-score.

Technische voordelen

Een lager inseminatiegetal, minder doodgeboorte en vooral een betere gezondheid in het begin van de lactatie zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van het DeLaval BCS-systeem na het eerste jaar. Dit resulteert in een mogelijk economisch voordeel van gemiddeld € 15,24 per koe. Het betreft hier alleen de resultaten die direct, als gevolg van een beter management, met het gebruik van het DeLaval BCS-systeem behaald kunnen worden. Andere kengetallen, zoals melkproductie, melkderving, levensduur, levensproductie en daardoor lagere opfokkosten, zijn niet meegenomen in de berekening.

Verborgen kosten zichtbaar maken

Melkderving is melk die de koe niet produceert vanwege gezondheidsproblemen. Met het gebruik van het DeLaval BCS-systeem wordt het conditieverloop beter in beeld gebracht. Hierdoor kan gestuurd worden op een juiste conditie bij droogzetten en kan tijdig ingegrepen worden na afkalven. Dit heeft positieve gevolgen voor de uiergezondheid, klauwgezondheid, de vruchtbaarheid en de algehele weerstand van de koeien. Door tijdig ingrijpen of door beter te sturen aan het eind van de lactatie hebben de dieren gemiddeld minder ketose. Dit leidt tot minder melkderving en dus minder verborgen kosten.
Gemiddeld hebben bedrijven al in het eerste lactatiejaar 140 kg minder melkderving per koe, oftewel € 44,- meer melk per koe per jaar. Minder melkderving en een betere gezondheid kunnen leiden tot een gemiddeld voordeel van € 59,- per koe per jaar.

Betere productie

Naast minder melkderving wordt verwacht dat de melkproductie ook zal stijgen. Door koeien met gerichte maatregelen beter op conditie te houden, starten de koeien een nieuwe lactatie beter op en kan krachtvoer efficiënter ingezet worden. Met behulp van de gegevens uit het DeLaval BCS-systeem kan het inseminatiemoment beter worden bepaald. Zodra de conditiescore vlak loopt of iets stijgende is, kan gestart worden met insemineren zodra de koe tochtig is. Hierdoor kan het interval kalven-eerste inseminatie en de tussenkalftijd (TKT) worden teruggedrongen en kan de melkproductie stijgen en het inseminatiegetal dalen.

Voorbeeld 1: Koe met een schrale BCS tijdens eerste inseminatiemoment (groene lijn). De blauwe lijn geeft de melkproductie aan en de paarse de krachtvoeropname
Voorbeeld 1: Koe met een schrale BCS tijdens eerste inseminatiemoment (groene lijn). De blauwe lijn geeft de melkproductie aan en de paarse de krachtvoeropname

Gericht voeren

Het DeLaval BCS-systeem biedt de mogelijkheid om het voermanagement aan te passen aan de resultaten. Ook op een TMR-bedrijf is het DeLaval BCS-systeem waardevol. Koeien die te ruim in conditie zijn, kunnen van een hoogproductieve groep naar een laagproductieve groep verschuiven. De hoeveelheid energie die in de laagproductieve groep wordt verstrekt, is minder, waardoor de conditie afneemt.

Ook de krachtvoergift kan met het systeem worden aangepast op basis van de verzamelde gegevens. Door krachtvoer gerichter in te zetten en ruime koeien in het eind van de lactatie minder energetisch krachtvoer te verstrekken, kunnen de krachtvoereenheden worden verlaagd. De verwachting is dat naast een betere gezondheid en minder melkderving er meer technische en economische voordelen te behalen zullen zijn door het gebruik van het DeLaval BCS-systeem.

Voorbeeld 2: Koe met toename BCS in droogstand en behoud ruime BCS na afkalven (groene lijn). De blauwe lijn geeft de melkproductie aan en de paarse de krachtvoeropname  
Voorbeeld 2: Koe met toename BCS in droogstand en behoud ruime BCS na afkalven (groene lijn). De blauwe lijn geeft de melkproductie aan en de paarse de krachtvoeropname  

Subsidie

Het DeLaval Body Condition Score-systeem BCS valt onder specifieke voorwaarden in de MIA/Vamil-regeling. Om te weten welke voorwaarden dit zijn, kunt u contact opnemen met een DeLaval-dealer bij u in de buurt. Ook draagt het DeLaval BCS-systeem bij in de diergezondheidmaatlat voor melkstallen, Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).