Sturen op de conditie van uw koe verbetert haar vruchtbaarheidsprestaties!

Als u de BodyConditieScore (BCS) van uw individuele koeien kent, kunt u de vruchtbaarheid van uw veestapel verbeteren.

Hoewel het volkomen normaal is dat koeien na het afkalven lichaamsvet mobiliseren en conditie verliezen, is het waarschijnlijker dat koeien met een BCS van meer dan 3,5 vóór het afkalven, na het afkalven meer conditie verliezen. Dergelijke koeien hebben minder kans om drachtig te worden bij de eerste inseminatie.
Uit een studie van de Colorado State University bleek zelfs dat de laagste drachtigheidspercentages bij de eerste inseminatie voorkwamen bij koeien die meer dan 0,4 lichaamsconditiescore verloren. De hoogste drachtigheidspercentages en de kortste dagen tot de bevruchting werden aangetroffen bij koeien waarvan de BCS toenam van het afkalven tot de inseminatie.

Conditiescore

Koeien in goede conditie, boven 3,15 (maar niet boven 3,5, zie hierboven), hebben niet alleen meer kans om drachtig te worden, maar ook om drachtig te blijven. Verlies van de conditiescore na afkalven van meer dan 0,25 verhoogt de kans op vroegtijdig drachtverlies.*

Overzicht effecten BCS op vruchtbaarheidsmanagement
Afbeelding 1. Schematisch overzicht van de effecten van BCS op het vruchtbaarheidsmanagement

En dit creëert een ander probleem. Als we ze niet op tijd drachtig krijgen of als ze de dracht verliezen, neemt de tussenkalftijd toe en langere tussenkalftijden betekent dat we vaker koeien met een hoge BCS laten afkalven.

Om dat te voorkomen is het zinvol om de BCS-veranderingen tijdens de lactatie te volgen. Onderstaande tabel toont enkele belangrijke BCS-kengetallen in relatie tot vruchtbaarheid, om eens over na te denken.

Effect BCS-verlies op vruchtbaarheidsresultaten
Tabel 1. Effect van BCS-verlies op vruchtbaarheidsresultaten (Bron: Butler 2000; Garnsworthy en Webb 2002; Guthrie en West 2003)

Het dagelijks monitoren van koeien met automatische BCS-scores levert waardevolle informatie op om de algemene vruchtbaarheidsprestaties te helpen verbeteren. Deze prestaties verbeteren kan door:

  • koeien droog te zetten in de juiste conditie; 

  • insemineren wanneer koeien een positieve BCS-trend hebben, om het succes te verhogen; 

  • het vermijden van vroegtijdige drachtverliezen. 

Hoe kan DelPro Farm Manager hierin ondersteunen?

Door informatie van het DeLaval BodyConditionScore-Systeem BCS kan een juiste beslissing worden genomen over wanneer met het insemineren van koeien moet worden begonnen. Dit door de BCS-trend en de actuele BCS-waarde toe te voegen aan de rapporten van de te insemineren koeien. Zo kun je ervoor kiezen om alleen koeien met een verhoogde lichaamsconditie of waar de daling van de lichaamsconditie is gestopt, te insemineren.

DelPro maakt het mogelijk om bedrijfsprotocollen om te zetten in acties voor de gebruiker. Deze zijn verwerkt in de rapporten en geven de gebruikers aan welke acties nodig zijn, zodat de koeien met de juiste conditie geïnsemineerd worden, ze fit de droogstand ingaan en het risico op stofwisselingsstoornissen in de volgende lactatie kan worden geminimaliseerd.

U kunt hier meer lezen over het DeLaval BodyConditionScore-Systeem BCS.

* J.E.P. Santos et al. Animal Reporduction Science 110 (2009) 207-221