De maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin!

Dat de meeste telers dit jaar de keuze maken om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, is om meerdere redenen begrijpelijk en betekent dat een goede nazorg van het perceel mogelijk is. 

Het vanggewas zal, gelet op de negatieve ervaringen met de onderzaai van vorig jaar, dit jaar meer na de oogst van de maïs gezaaid worden. Telers die voor nazaai gaan, hebben om die reden als het goed is, gekozen voor een in de korrel tijdig afrijpend maïsras. Dat betekent in de praktijk dat de maïs ook daadwerkelijk (ruim) vóór 1 oktober (Nederland, zand/lössgrond) geoogst kan worden zonder in te boeten op opbrengst en kwaliteit.

De maïs tijdig en zonder ‘modderen’ van het land

Oogst in september betekent meestal oogsten onder goede omstandigheden zonder problemen, dus met behoud van oogstcapaciteit en bodemstructuur.

Ook voor loonbedrijven, die gelet op de beschikbaarheid aan personeel en machines streven naar zoveel mogelijk oogst-/werkspreiding, is oogsten onder goede omstandigheden vele malen plezieriger. Dit is vorig jaar wel weer gebleken toen in oktober het weer omsloeg en de oogstomstandigheden veel minder ideaal waren.

Herfstbekalking ideaal om de pH te verbeteren

Voor een effectieve verhoging van de zuurtegraad (pH) van de bodem is bekalken in het najaar het meest geschikte moment. Een goede pH van de bodem draagt bij aan het verhogen van de opbrengst en kwaliteit van het maïsgewas. Een te lage pH belemmert het vrijkomen en daarmee opnemen van belangrijke nutriënten, zoals stikstof, fosfaat en kali.

Goede stoppel-/grondbewerking, zaaibedbereiding en zaai

Het lijkt gelet op dit seizoen niet relevant, maar om wateroverlast en daarmee opbrengstderving in het komende groeiseizoen te voorkomen is een goede grondbewerking noodzakelijk. Wacht daarmee niet te lang, maar doe dit direct na de oogst, liefst binnen 24 uur.

Vaak kan deze grondbewerking gecombineerd worden met de zaai van een vanggewas/groenbemester. Juist om het vanggewas, zoals de Snelle Lente Rogge, te laten doen wat het moet en zeker ook kan doen – namelijk het vangen van reststikstof – is de zaai zo snel mogelijk na de oogst sterk aan te bevelen. Voor de lichtere zand- en lössgronden kan gekozen worden voor een oppervlakkige stoppelbewerking (10-15 cm) met een cultivator of schijveneg, eventueel in combinatie met een verkruimelrol. Het rottingsproces voor vertering van stoppelresten wordt hiermee gestimuleerd.

Op de zwaardere gronden is voor het verhelpen van verdichtingsproblemen op bijvoorbeeld de kopakker, in rijsporen of het breken van storende lagen een diepere grondwerking (20-30 cm) met een woeler of ook wel woelpoot genoemd, gewenst.

Snelle Lente Rogge als vanggewas

Het zaaien van een vanggewas na de teelt van maïs is belangrijk om enerzijds eventuele uitspoeling van reststikstof te beperken en anderzijds mede te voorzien in de aanvoer van de broodnodige organische stof. Snelle Lente Rogge is daarvoor het aangewezen product. Zaai hiervan 4 eenheden per hectare, wat overeenkomt met 2 miljoen zaden per hectare.

Ook is het heel goed mogelijk om een mengsel van Snelle Lente Rogge met Adrina Italiaans Raaigras te zaaien. Dit zorgt voor nog meer productie van bovengrondse en ondergrondse biomassa, wat een zeer positief effect heeft op de organischestofbalans.

Snelle Lente Rogge onderscheidt zich na de zaai direct al door een vlotte opkomst en jeugdgroei, waardoor een adequate opname van reststikstof mogelijk is.

Snelle Lente Rogge 5 weken na de zaai
Snelle Lente Rogge 5 weken na de zaai

Door de keuze om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, is ook een gerichte onkruidbestrijding zonder beperkingen in de middelenkeuze mogelijk en is er geen concurrentie op het vlak van vocht en nutriënten.

Al met al is het een goede beslissing geweest om te kiezen voor nazaai in plaats van bij- of onderzaai!