Eerste praktijkervaringen met Snelle Lente Rogge positief: veel (eiwit)opbrengst

Door de snelle voorjaarsgroei, die kenmerkend is voor Snelle Lente Rogge, zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week van april gemaaid en geoogst. De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen de 4.000 en 5.000 kg per hectare met eiwitpercentages van gemiddeld 18 procent. 

De toenemende druk van wet- en regelgeving zorgt voor vindingrijkheid. Zoals bekend moet dit jaar, als gevolg van regelgeving op zand- en lössgrond en waar geen onderzaai heeft plaatsgevonden, veel maïs vóór 1 oktober geoogst worden. Vervolgens moet dan een vroege zaai van het vanggewas voor het ‘vangen’ van reststikstof en tegelijkertijd ook voor levering van organische stof zorgen.

Snelle Lente Rogge, die speciaal veredeld is als vanggewas en als producent van droge stof en eiwit, past perfect in het gat in tijd dat ontstaat tussen twee groeiseizoenen van maïs. Bij oogst van maïs gaat het al gauw om zes maanden. Het veranderende klimaat zorgt er daarnaast voor dat de winters milder worden en daardoor groeizaam blijven. De winter van 2018 op 2019 was daar een aansprekend voorbeeld van.

Kwaliteit vergelijkbaar met gras, maar opbrengst hoger

Door de snelle voorjaarsgroei zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week van april gemaaid en geoogst. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.

Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 16 en 19 procent. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Bij een latere oogst neemt door toename van de gewasmassa en daarmee de drogestofopbrengst het eiwitpercentage af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk. 

De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen de 4.000 en 5.000 kg droge stof per hectare. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro per kilo eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro.

Bij het maaien is een maaihoogte van 8 tot 10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Ook zijn liefst zo weinig mogelijk bewerkingen gewenst om het product bij een ideaal drogestofpercentage tussen 30 en 35 procent te oogsten.

De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare graspick-up of persen en wikkelen in balen.

Snelle zaaibedbereiding na de oogst om geen groeidagen te verliezen

Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds nodig om geen groeidagen te verliezen en daarmee het groeiseizoen van de maïs ten volle te benutten. Frees daarom het perceel direct of bewerk het met een schijveneg. Vervolgens komt dan het bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en zaaien aan de orde. Anderzijds is het belangrijk om zo snel mogelijk na de oogst een grondbewerking uit te voeren om onnodig vochtverlies en daarmee uitdroging van het zaaibed voor maïs te voorkomen.

Omdat na oogst van de Snelle Lente Rogge nauwelijks hergroei en daarmee concurrentie op het vlak van vocht en nutriënten met maïs plaatsvindt, is het doodspuiten van de stoppel niet noodzakelijk. Ook dit is een groot voordeel van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Volwaardig gewas dat geld oplevert

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas dat geld kost, maar een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert.

De combinatie van in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge is een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik.

Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Bekijk hieronder de fotoserie over Snelle Lente Rogge!

 

Het ideale maaimoment is het  stadium waarin het laatste blad zich net uitgerold heeft; het zogenaamde vlagbladstadium
Het ideale maaimoment is het stadium waarin het laatste blad zich net uitgerold heeft, het zogenaamde vlagbladstadium
De gewashoogte ligt bij het optimale maaimoment dan tussen de 60 en 70 cm
De gewashoogte ligt bij het optimale maaimoment tussen de 60 en 70 cm
Het gewas liefst maaien in combinatie met kneuzer voor een vlotte droging van het product. Om vervuiling met gronddeeltjes te voorkomen het gewas liefst niet of zo weinig mogelijk schudden
Het gewas liefst maaien in combinatie met een kneuzer voor een vlotte droging van het product. Om vervuiling met gronddeeltjes te voorkomen het gewas liefst niet of zo weinig mogelijk schudden
Het gewas harken en vervolgens hakselen of in balen persen bij een gewenst ds% tussen de 30 en 35%
Het gewas harken en vervolgens hakselen of in balen persen bij een gewenst drogestofgehalte tussen de 30 en 35 procent
Om 4.000 tot 5.000 kg ds met een eiwit% van 16-19% te behalen is een bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg stikstof, aangevuld met zwavel voldoende
Om 4.000 tot 5.000 kg droge stof met een eiwitgehalte van 16 tot 19 procent te behalen is een bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg stikstof, aangevuld met zwavel, voldoende
Het gemaaide product is zeer smakelijk en vers te voeren, maar laat zich, in balen of gehakseld, gemakkelijk conserveren
Het gemaaide product is zeer smakelijk en vers te voeren, maar laat zich in balen of gehakseld gemakkelijk conserveren
De massale beworteling zorgt voor een betere doorluchting, verbetering van de bodemstructuur en samen met de stoppelresten voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid van de grond
De massale beworteling zorgt voor een betere doorluchting, verbetering van de bodemstructuur en samen met de stoppelresten voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid van de grond