Heeft u ook de Snelle Lente Rogge al bemest?

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Snelle Lente Rogge, die speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om begin april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen.
Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting gewenst. Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid, staat, ook als gevolg van de milde winter, op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed.
Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot ten laatste begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare, te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal het in de meeste gevallen om 50 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten, met als gevolg spoorvorming, is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast zal het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweegbrengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien, met een gangbare kunstmeststrooier, van een minerale stikstof-zwavelmeststof, zoals KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.
Ook kan ervoor gekozen worden om met organische mest te bemesten. Doe dit dan bij voorkeur met een machine met een zo laag mogelijke bodemdruk en zeker onder gunstige omstandigheden, zodat spoorvorming wordt voorkomen.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel dan met uw regionale KWS-adviseur of bel met een van onze medewerkers in kantoor op nummer: +31 (0)76 5030003.

Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op onze website: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/