Meer eiwit van eigen grond? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

De toekomst van de melkveehouderij is dat deze minder afhankelijk van mondiale eiwitbronnen gaat zijn. Om de maatschappelijke acceptatie verder te vergroten en te voldoen aan de wetgeving inzake de nitraatrichtlijn is zaai van een vanggewas op maïspercelen verplicht. Dit resulteert in zaai van meer tijdig rijpe maïs om het vanggewas vroeg genoeg te kunnen zaaien om zodoende ook de aanwezige reststikstof te kunnen vangen. Dit en in de wetenschap dat door klimaatverandering de winters milder worden, maakt dat er ruimte ontstaat om succesvol een gewas tussen twee teelten maïs te verbouwen.

Snelle Lente Rogge (SLR) maakt onderdeel uit van het maïs-rogge-maïs(MRM)-voedergewassenprogramma en past perfect binnen deze toekomstvisie. Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door de uitspoeling van reststikstof op maïspercelen te verminderen en tegelijkertijd levert de oogst vroegtijdig in het voorjaar veel droge stof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Vroeg in het voorjaar al drogestof- en eiwitopbrengst

Snelle Lente Rogge, dat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen is gebleken dat bij een oogst omstreeks half april  drogestopbrengsten gerealiseerd worden tussen tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.
De opbrengsten liggen daarmee beduidend hoger dan de traditionele snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro.

De gewashoogte ligt bij het optimale maaimoment dan tussen de 60 en 70 cm
De gewashoogte ligt bij het optimale maaimoment dan tussen de 60 en 70 cm

Kuiluitslagen bevestigen de kwaliteit van Snelle Lente Rogge

Ondertussen zijn ook veel uitslagen bekend van ingekuilde Snelle Lente Rogge. De resultaten van het geconserveerde product bevestigen de kwaliteit. Van product dat in 1 werkgang gemaaid, gekneusd en breed weggelegd is, lag het drogestofpercentage bij inkuilen tussen de 30 en 40%. De VEM- en ruweiwitwaarden van de binnengekomen analyses liggen gemiddeld op respectievelijk 980 en 17%.
Meer informatie en complete uitslagen zijn te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact. KWS nodigt iedere geïnteresseerde teler en loonwerker van harte uit om hier navraag naar te doen!

Om 4.000 tot 5.000 kg ds met een eiwit% van 15-18% te behalen is een aanvullende bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg tot 100 kg stikstof (afhankelijk van de bodemvoorraad), aangevuld met zwavel voldoende
Om 4.000 tot 5.000 kg ds met een eiwit% van 15-18% te behalen is een aanvullende bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg tot 100 kg stikstof (afhankelijk van de bodemvoorraad), aangevuld met zwavel voldoende

Nauwelijks hergroei

Om een vanggewas op het vlak van de benutting van water en nutriënten geen concurrent van de maïs te laten zijn, dient het in het voorjaar tijdig vernietigd te worden. De chemische vernietiging staat echter onder druk. Het alternatief, de mechanische vernietiging, kost tijd, diesel en daarmee geld.
Snelle Lente Rogge laat na de oogst van het gewas en de daaropvolgende grondbewerking niet of nauwelijks hergroei zien. Dit betekent dat het aanwezige vocht en nutriënten volledig ten gunste komen van het volg- en hoofdgewas maïs. Ook dit is een groot voordeel van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas dat geld kost, maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare.
Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge is te verkrijgen via: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge of bij uw eigen KWS-adviseur: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/contact/.