Meer rendement met de vernieuwde voederbiet

KWS is enkele jaren geleden gestart met de verkoop van de vernieuwde voederbiet. Deze biet wordt Feedbeet genoemd. KWS Feedbeet kenmerkt zich door een hoog drogestofgehalte en een hoge drogestofopbrengst.

Steeds meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket. De smakelijkheid van het product wordt als positief ervaren. Verdringing van andere voedermiddelen in het rantsoen is niet aan de orde. Ook heeft het voeren van Feedbeet een positieve invloed op de gehaltes in de melk. 

Oogsten met suikerbietmachines

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan geoogst worden met de gangbare machines.

Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten kunnen hierdoor (nog) beter bewaard worden.

Inslurven voor jaarrond gebruik

Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijkt Feedbeet een uitstekend derde gewas. Inkuilen met maïs is mogelijk, alsook het vers voeren.

Verder wint het inslurven van de Feedbeet terrein. Omdat het tijdstip van deze opslagmethode in het najaar ligt, is het mogelijk om het opbrengstpotentieel van de biet volledig te benutten. Hierdoor is de opbrengst van de biet maximaal.

Feedbeet is uitermate geschikt om versnipperd ingeslurfd op te slaan. Dit in combinatie met een droog product (bv. sojahullen).

Er zijn diverse baggingmachines ontwikkeld die met een grote capaciteit de bieten kunnen inslurven. De Feedbeet kan op deze manier jaarrond gevoerd worden en het aanbod per koe per dag kan worden gevarieerd.

Sinds 2017 onderzoekt WUR Open Teelten in samenwerking met Delphy de voederbieten in een nieuw opgezette rassenproef. Er worden zowel traditionele voederbieten als KWS Feedbeet-rassen beproefd.

Geschikte rassen voor verschillende grond

Voor het teeltseizoen 2019 brengt KWS Benelux BV wederom het ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) op de markt. De opvolger van dit ras is LAURENA KWS met een nog hogere drogestofopbrengst. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.

Voor (klei) percelen zonder rhizoctonia adviseert KWS het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarrapercentage. Dit nieuwe ras vervangt CINDY KWS met vergelijkbare eigenschappen.

Voor meer informatie over deze rassen verwijzen wij naar de brochure KWS Feedbeet 2019 en het Rassenbulletin Voederbieten 2019.

Meer informatie kunt u ook hier vinden.