Ruwvoertekort? Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

Veel veehouders kampen als gevolg van de droogte met een ruwvoertekort. Snelle Lente Rogge biedt als vanggewas na maïs de oplossing, omdat dit in het vroege voorjaar ook als ruwvoergewas geoogst kan worden. Met Snelle Lente Rogge is dit jaar veel positieve ervaring opgedaan en dit gewas levert een bijdrage aan de ruwvoerpositie op het bedrijf.

Onderzaai niet overal geslaagd

Om te voldoen aan de wetgeving inzake de nitraatrichtlijn is zaai van een vanggewas op maïspercelen op zand- en lössgronden verplicht. Met name als gevolg van de droogte is direct- of onderzaai vorig jaar op menig maïsperceel niet of minder goed geslaagd.

Links nazaai met Snelle Lente Rogge, rechts onderzaai
Links nazaai met Snelle Lente Rogge, rechts onderzaai

Dit betekent dat er dit jaar meer voor zaai van het vanggewas na de oogst van de maïs gekozen gaat worden. Een tijdige oogst van maïs om het vanggewas voor 1 oktober te zaaien kan heel goed zonder opbrengstderving en kwaliteitsverlies. Door grote inspanningen in de veredeling van nieuwe vroege maïsrassen leveren sommige vroege maïsrassen meer drogestofopbrengst dan middenvroege rassen. En dat met behoud van of een zelfs hogere voederwaarde.
Dit in tegenstelling tot wat men zou verwachten. Bijvoorbeeld het vroegrijpe maïsras Benedictio haalt met index 104 (23 ton ds/ha) onder proefveldcondities een hogere drogestofopbrengst dan het gemiddelde van alle beproefde middenvroege maïsrassen (22,8 ton ds/ha) bron: www.rassenlijst.info.
Dit en in de wetenschap dat door klimaatverandering de winters milder worden, maakt dat er ruimte ontstaat om succesvol een gewas tussen twee teelten maïs te verbouwen.

Nieuwe vroege maïsrassen zoals Benedictio doen qua opbrengst en kwaliteit niet onder voor middenvroege rassen
Nieuwe vroege maïsrassen zoals Benedictio doen qua opbrengst en kwaliteit niet onder voor middenvroege rassen

Juist om die redenen is twee jaar geleden Snelle Lente Rogge (SLR) in Nederland en België geïntroduceerd. De bijzondere eigenschappen van Snelle Lente Rogge ten opzichte van de ouderwetse snijrogge zijn dat het gewas al in het vroege voorjaar meer uitstoelt en sneller lengtegroei vertoont.
Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door de uitspoeling van reststikstof op maïspercelen te verminderen, en tegelijkertijd levert de oogst vroegtijdig in het voorjaar veel droge stof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.
Juist daarom past Snelle Lente Rogge zeker op bedrijven waar de ruwvoerpositie beperkt is. Zeker ook dit jaar, waarin droogte en de daaropvolgende lagere grasopbrengsten voor menig veehouder helaas een probleem zijn.

Vroeg in het voorjaar al drogestof- en eiwitopbrengst

Snelle Lente Rogge, dat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is ook dit voorjaar in staat gebleken zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen is gebleken dat bij een oogst omstreeks half april, drogestofopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare gerealiseerd zijn. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. De gewashoogte is dan ongeveer 70 cm. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.
De opbrengsten zijn daarmee hoger dan de ouderwetse snijrogge, waarmee Snelle Lente Rogge in de praktijk nogal eens verward wordt. Snelle Lente Rogge is bij zaai duidelijk herkenbaar, omdat het in de kenmerkende oranje KWS-verpakking wordt geleverd.

Snelle Lente Rogge wordt in de herkenbare oranje KWS-verpakking geleverd
Snelle Lente Rogge wordt in de herkenbare oranje KWS-verpakking geleverd
Snelle Lente Rogge groeit in het vroege voorjaar zeer snel uit tot een volwaardig ruwvoergewas
Snelle Lente Rogge groeit in het vroege voorjaar zeer snel uit tot een volwaardig ruwvoergewas

Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro per hectare.

Op de eerste dag maaien, kneuzen en breed wegleggen in 1 werkgang
Op de eerste dag maaien, kneuzen en breed wegleggen in 1 werkgang
En de volgende dag hakselen of in balen persen geeft het beste resultaat
En de volgende dag hakselen of in balen persen geeft het beste resultaat

Kuiluitslagen bevestigen de kwaliteit van Snelle Lente Rogge

Ondertussen zijn ook veel uitslagen bekend van ingekuilde Snelle Lente Rogge. De resultaten van het geconserveerde product bevestigen de kwaliteit. Van product dat in 1 werkgang gemaaid, gekneusd en breed weggelegd is, lag het drogestofpercentage bij inkuilen tussen de 30 en 40%. De VEM- en ruweiwitwaarden van de binnengekomen analyses liggen gemiddeld op respectievelijk 980 en 17%.
Meer informatie en complete uitslagen zijn te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact. KWS nodigt iedere geïnteresseerde teler en loonwerker van harte uit om hier navraag naar te doen!

Nauwelijks hergroei na de zaai van de maïs

Veel telers van Snelle Lente Rogge zijn ondertussen als ervaringsdeskundigen ook enthousiast over de hergroei, of beter gezegd het niet hergroeien na de oogst. Wanneer volgens advies na de oogst het perceel met een bouwlandbemester is bemest, geploegd met vorenpakker en er vervolgens mais gezaaid is, is er van hergroei niet of nauwelijks sprake.
Dit betekent dat het aanwezige vocht en de nutriënten volledig ten gunste komen van het volg- en hoofdgewas maïs en er geen glyfosaat gebruikt hoeft te worden om het vanggewas dood te spuiten. Ook dat zijn grote voordelen van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Perceel 14 dagen na de oogst van Snelle Lente Rogge: geen hergroei
Perceel 14 dagen na de oogst van Snelle Lente Rogge: geen hergroei

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas dat geld kost, maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van in de korrel tijdig, rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik.
Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent en een heel waardevolle aanvulling op de ruwvoerpositie!

Meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge is te verkrijgen via: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge of bij uw eigen KWS-adviseur: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/contact/.