Symptomen bij een tekort aan voedingsstoffen in maïs

magnesiumtekort.jpg

Groeivertraging of zelfs groeistilstand betekent opbrengstderving en kwaliteitsverlies. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat er in de teelt van maïs geen tekort aan voedingsstoffen is.

Hieronder staan de oorzaken en de symptomen als gevolg van een tekort van de belangrijkste voedingsstoffen opgesomd.

Stikstoftekort

 
Oorzaken:

 • te weinig voorziene bodem
 • zure, zandige of humusarme bodem
 • uitgesproken droogte
 • onkruidconcurrentie
   

Symptomen:

 • latente gebreken:
  • zwakke, lichtgroene planten, gevoelig  voor ziektes
  • vertraagde groei, kleine planten
 • acute gebreken:
  • van de bladpunt vertrekkende, wigvormige vergeling
  • afsterven van de bladeren
  • afsterven van de plant
Stikstoftekort.JPG
Stikstoftekort

Fosfaattekort

 
Oorzaken:

 • permanente gebreken:
  • sterk zure bodem (pH < 5)
  • alkalische bodem (pH > 7,5)
 • tijdelijke gebreken:
  • bij elke beperking van de fosfaatopname uit de bodemoplossing (koude, natheid, droogte, slechte bodemstructuur) tijdens de jeugdgroei
    

Symptomen:

 • oudere bladeren roodachtig tot paars
 • rode verkleuringen aan de stengel
 • vertraagde groei
 • geringe wortelmassa
 • bij aanhoudend tekort afsterven van de bladeren, beginnend vanaf de punt
   
Fosfaattekort
Fosfaattekort

Kaliumtekort

 
Oorzaken:

 • bodemverdichting
 • droogte
 • groeiplaatsen met kaliumfixatie: venige bodem, kleirijke bodem

   

Symptomen:

 • oudere bladeren aanvankelijk blauwachtig groen, later bruinrode verkleuring
 • vergeling vanaf de bladpunten en -randen
 • kromtrekken, oprollen van de bladeren
 • afsterven van de bladeren
Kaliumtekort
Kaliumtekort

Magnesiumtekort

 
Oorzaken:

 • zure bodem (verweerd primair gesteente, zure zandgrond)
 • bodemverdichting, droogte op zware bodem
 • lichte, zandige bodem
 • bedrijven zonder vee die geen/nauwelijks organische mest gebruiken
   

Symptomen:

 • streepvormige verbleking tussen de groene bladnerven van de oudere bladeren
 • witbruine verkleuringen aan de bladpunten en -randen
 • afsterven van de bladeren
magnesiumtekort
Magnesiumtekort

Zwaveltekort

 
Oorzaken:

 • licht, zandig perceel (uitspoeling)
 • zure bodem
 • verdichte horizont
 • bedrijven zonder vee die geen/nauwelijks organische mest gebruiken
 • vruchtwisseling met gewassen met een hoge zwavelopname
   

Symptomen:

 • chlorose
 • roodachtige verkleuring aan de bladranden
 • roodachtige verkleuring en vergeling van de stengel
Zwaveltekort
Zwaveltekort

Boriumtekort

 
Oorzaken:

 • zure bodem (pH < 5,5)
 • alkalische bodem (pH > 7,5)
 • humusrijke, zandige bodem
   

Symptomen:

 • gestreepte necrose aan oudere en jongere bladeren
 • vooral aan de kolf (gebrekkige bevruchting, onregelmatige bevruchting)
 • lege kolfpunten
 • verschillende korrelgroottes
 • gekromde kolven

Gevaar van verwisseling met de symptomen bij watertekort

Boriumtekort
Boriumtekort

Mangaantekort

 
Oorzaken:

 • alkalische bodem
 • humusrijke bodem (laagveen)
 • humeuze zandgrond
 • droogte
   

Symptomen:

 • lichte necrose tussen de bladnerven
 • meestal in het onderste derde van de middelste bladeren
 • jongste bladeren bleekgroen uit bladschede
   

Gevaar van verwisseling met de symptomen bij magnesiumtekort

Mangaantekort
Mangaantekort Bron: K + S Kali GmbH

Zinktekort

 
Oorzaken:

 • bodem met hoge pH-waarde
 • hoge fosforgiften
   

Symptomen:

 • streepvormige verblekingen rechts en links van de middennerf op de onderste bladhelft
 • gedrongen groei
 • verblekingen verschijnen tijdens het 6-12-bladstadium
Zinktekort
Zinktekort

In sommige gevallen kan een bijbemesting gedurende het seizoen de oplossing bieden. Het voorkomen van gebreken door te weinig voedingsstoffen is echter nog veel belangrijker.

Beoordeel daarom in de wintermaanden voorafgaand aan de teelt de bodemvruchtbaarheid van uw maisperceel aan de hand van een bodemanalyse voor akkerbouwgewassen en bepaal aan de hand daarvan de bemesting. Hierbij zijn met name een voldoende hoge pH en een directe opneembaarheid (beschikbaarheid) van de belangrijkste hoofdelementen stikstof, fosfaat en kalium leidend. Ook speelt een voldoende vochtvoorziening gedurende het seizoen een heel belangrijke rol.

Heeft u twijfels over de voorziening van voedingsstoffen van uw maïsperceel? Of herkent u niet direct de symptomen? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur! U vindt zijn contactgegevens hier