Is uw maïs wel rijp geoogst?

De werkelijke vroegrijpheid en het oogstmoment van maïs worden bepaald door de kolf. Hoe vroeger de afrijping in de kolf, des te eerder worden de maximale drogestofopbrengst en optimale voederwaarde gerealiseerd. Zeker in 2021 heeft dit het verschil gemaakt tussen goede en minder goede maïs.

De juiste maïsrassenkeuze wordt (terecht) bepaald op basis van proefresultaten en meerjarige ervaringen uit de praktijk op het eigen bedrijf of uit de omgeving. Deze ervaringen bevestigen keer op keer dat de werkelijke vroegrijpheid van een maïsras gebaseerd moet zijn op de kolf en niet op de totale plant. Het rijpheidsstadium waarin moderne maïsrassen in de nazomer verkeren, bepaalt namelijk ook het moment waarop de loonwerker wordt ingeschakeld en de maïs wel of niet voldoende rijp gehakseld kan worden.

Zonder kolf geen maïs

De voornaamste redenen om in de Benelux maïs te telen zijn duidelijk, al vanaf de start in de jaren zeventig, gelijk en in de basis niet veranderd. Het gaat de teler voornamelijk om zetmeel en opbrengst. Zoals bekend bevat de kolf het zetmeel. Zonder kolf zou er in de hele Benelux geen hectare maïs geteeld worden. Het is dus belangrijk om als plantenveredelaar, ook voor de teelt van silomaïs, te selecteren op korrelopbrengst en daarmee tegelijkertijd dus ook op zetmeel- of voederwaardeopbrengst.

Zetmeel levert met name glucogene energie en werkt sterk melkdrijvend bij melkvee. Een ras met een hogere korrelopbrengst levert een hogere zetmeelopbrengst. Verschillen aangetoond in proeven zijn ook de verschillen zoals die in de praktijk worden behaald.

Ten opzichte van heel veel andere maïsrassen realiseren bijvoorbeeld Papageno, Curacao, Megusto, Genialis en Johaninio al gauw 200-250 euro meeropbrengst per hectare. Kiezen voor goedkopere en vaak onbekende maïsrassen is duurkoop. Verhalen als zouden deze rassen enkel geschikt zijn als korrelmaïs, kunnen naar het rijk der fabelen. Hun vooraanstaande positie op de verschillende silomaïsrassenlijsten tonen juist het tegenovergestelde aan. Bij oogst op het juiste moment domineert de opbrengst van de korrel in de silomaïsproeven, wat tot uiting komt in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de hoogte van de zetmeelindex een goede indicator van de kwaliteit van het desbetreffende ras.

Vaak sneller rijp dan gedacht

Naast een goede (korrel)opbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen is het belangrijk om bij de maïsrassenkeuze voor teelt als silomaïs en korrelmaïs zich te baseren op de werkelijke vroegrijpheid van maïs op basis van de kolf. Om de maximale opbrengst en optimale energiedichtheid te realiseren is een vroegrijpe kolf noodzakelijk. Zeker in een groeiseizoen als 2021 is maar weer eens gebleken hoe belangrijk dit is en het verschil maakt tussen wel en niet voldoende rijpheid bij oogst.

De rijpheid van de korrels in de kolf bepalen bij moderne rassen het oogstmoment en in mindere mate de restplant. Wanneer een maïsras volgens het drogestofpercentage van de totale plant op papier vroeg blijkt te zijn, dan hoeft dit niet te betekenen dat deze in de korrel ook vroeg is. Een laag restplantaandeel en/of snel afstervende restplant heeft duidelijk invloed. In de praktijk moet dan ook vaak langer gewacht worden met oogsten van dit soort maïsrassen, als waar men voorafgaand aan de zaai van uitging. Juist om die reden is het ook zo lastig, zo niet onmogelijk, om op basis van satellietbeelden het correcte drogestofpercentage van maïs te bepalen. Daarvoor moeten toch echt een aantal kolven in een perceel beoordeeld worden.

Vraag daarom bij de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen aan de maïsrassenadviseur altijd naar de werkelijke vroegrijpheid van het maïsras, gebaseerd op de korrel. Alleen een maïsras waarvan in proeven is bewezen dat deze vroeg is in de korrel, is in de praktijk ook vroeg! In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, is het maken van een weloverwogen rassenkeuze daarom dus zeer zinvol en is het niet overdreven om daar in de komende periode tijd aan te besteden.

Wilt u meer informatie over tijdig rijpe maïs? Kijk dan op www.kwsbenelux.com of informeer ernaar bij uw regionale KWS-adviseur.