Veldproef sorghum toont goede resultaten

Sorghum
Sorghum

Sorghum wint sinds enkele jaren terrein. Dit komt door het droogteresistente karakter en het feit dat sorghum aangemerkt wordt als rustgewas. Met de teelt van sorghum als rustgewas wordt aan de voorwaarden van de mestwetgeving voldaan. Daarnaast zijn de teelt en de groeiwijze van sorghum vergelijkbaar met die van maïs. Daardoor is de teelt van sorghum voor telers die bekend zijn met maïsteelt zeer toegankelijk.

Om meer inzicht te krijgen in het in populariteit groeiende gewas deed onderzoeksinstituut Inagro in 2023 een veldproef met diverse sorghumrassen aangelegd op een biologisch perceel met een zandleembodem in Rumbeke-Beitem (Vlaanderen). Hierbij werden onder andere het opbrengstpotentieel en de voederwaarde onderzocht. 

Opzet van de veldproef

Met het oog op de rassenkeuze werd gefocust op twee zaken. In de eerste plaats mocht het zaad geen chemische zaaizaadbehandeling hebben ondergaan, omdat de proef werd uitgevoerd op een biologisch bedrijf. Daarnaast werd er geselecteerd op rassen die voldoende zetmeel bevatten en daardoor een geschikte aanvulling zijn in de rantsoenen van biologische herkauwers. 

In totaal zijn negen verschillende sorghumrassen van het graantype getest en vergeleken met een silomaïsras (Mollenon). Er zijn tussen de 23 en de 27 zaden per vierkante meter gezaaid en de proef werd aangelegd als een willekeurig geordende blokkenproef, met telkens vier herhalingen per object.

Gewasontwikkeling gevolgd

Gedurende het groeiseizoen is na de zaai op 25 mei de gewasontwikkeling gevolgd. Achtereenvolgens was er een een opkomsttelling, werd het onkruid succesvol mechanisch bestreden en is het moment van pluimvorming en bloei beoordeeld.  

Bepaling van het oogstmoment

De sorghumrassen in de proef werden geoogst direct na de beoordeling van een eventuele legering en de mate van worteling. Idealiter vraagt elk ras op grond van het afrijpingsmoment om een eigen oogsttijdstip. Hoewel de proefopzet hierop voorzien was, werd er door praktische overwegingen gezocht naar een compromis en werden alle rassen (inclusief maïs) op hetzelfde moment – op 11 oktober – geoogst.

Bekijk hier de INAGRO-PROEFRESULTATEN.

KWS Lupus
KWS Lupus

Resultaat van de verschillende rassen

Zoals verwacht realiseerde de maïs bij de oogst de hoogste drogestofopbrengst, ruim 19 ton per hectare. Met een drogestofopbrengst van 17,5 ton per hectare volgde daarna het structuurras Mataco. De andere, meer zetmeelrijke rassen leverden minder plantmassa en daardoor minder opbrengst op.

Wat betreft voederwaarde sprong KWS Lupus met 890 VEM en 346 gram zetmeel per kilogram droge stof ver boven de andere sorghumrassen uit en kwam daarmee in de buurt van het geteste maïsras. De ruweiwitwaarde was met 105 gram per kilogram droge stof zelfs hoger dan die van de maïs.

Uitgedrukt in melkopbrengst levert het voeren van KWS Lupus ten opzichte van het gemiddelde van alle andere geteste sorghumrassen ruim 8.500 euro per jaar extra op. Hierbij is gerekend met 2 kilo droge stof uit sorghum die als onderdeel van het rantsoen aan 100 melkkoeien wordt gevoerd.

KWS Lupus scoort het best

Sorghum lijkt als alternatief voor maïs perspectief te bieden op droogtegevoelige percelen. Hoewel de opbrengst van sorghumrassen ten opzichte van maïs lager is, komt KWS Lupus zeker wat betreft de voederwaarde per kilogram droge stof sterk in de buurt van maïs en scoort daarmee verreweg het beste als sorghumras. 

Ook de voederwaardeopbrengst per hectare is goed. Zeker wanneer in droge groeiseizoenen op droogtegevoelige percelen maïs geteeld wordt, zal deze door droogtestress een (veel) lagere opbrengst opleveren en zal sorghum in dit geval betere opbrengst- en voederwaarderesultaten weten te realiseren. Dat met sorghum aan de zogenaamde rustgewasverplichting wordt voldaan, is een ander interessant voordeel.

Niet vóór 15 mei zaaien

Een aandachtspunt is dat in verband met de gevoeligheid voor koude sorghum niet bij bodemtemperaturen beneden de 12-15°C gezaaid moet worden. In de praktijk betekent dat niet vóór 15 mei zaaien. 

Ook verdient de onkruidbestrijding aandacht door de beperkte beschikbaarheid aan chemische middelen. De door Inagro uitgevoerde proef heeft echter laten zien dat een mechanische bestrijding van onkruiden, mits op het juiste moment en met de juiste machines toegepast, goede resultaten geeft op dit gebied.

Wilt u meer informatie over de teelt van sorghum op uw bedrijf en over KWS Lupus? Neem dan contact op met uw adviseur!